Gemeente Gilze en Rijen

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Commissie: raadscommissie Ruimte
Datum: donderdag 13 maart 2003
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis

Agenda
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen definitieve agenda.
3. Spreekrecht.
4. Verslag vergadering d.d. 4 februari 2003.
5. Tracé-keuze oostelijke rondweg Rijen.
6. Herinrichting Venneweg-Stationsplein.
7. Ter kennisname (raadscommissiemap):
a. Collegebesluit inzake inspraakreacties locatie Aartse Bos te Gilze.
b. Collegebesluit inzake wijziging openingstijden milieustraat. c. Voortgang collegeprogramma.
d. Collegebesluit inzake aanpak bomen in wijk Wolfsweide. e. Stand van zaken sanering ongerioleerde panden buitengebied. f. Verslag verkeerscommissie d.d. 25-02-2003. 8. Rondvraag en sluiting.

De stukken liggen t/m 13 maart 2003 ter inzage bij de gemeentebalie in het gemeentehuis te Rijen en in de bibliotheek te Gilze.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda raadscommissie Ruimte Gilze en Rijen '
Lees ook