Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
22 november 1999
De leden van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 11 november 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening welke op 22 november 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
Th.Dekker, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening en algemene inspraakronde.
2 Voornemen van burgemeester en wethouders om de volgende subsidieverzoeken af te wijzen:
a. COV Stem en Snaren t.b.v. concert op 23 januari 2000 wegens ontbreken financiële middelen afwijzen
b. mw. M. Havermans -Dikstaal voor uitgave "In't kleyn.Zeven miniatuuruitzetten van meisjes uit Venhuizen"
wegens prioriteit van conservering van het Enkhuizer cultuur historisch bezit afwijzen
c. Hengelsportvereniging Ons Genoegen uit Bovenkarspel voor de jeugdsportleden
wegens niet voldoen aan het verordeningcriterium "verbeteren van fysieke prestatie door intensief bewegen" afwijzen d. Rolstoel Tennisvereniging West-Friesland voor verenigingskosten 1999 wegens te late indiening subsidieverzoek voor 1999 en 2000 afwijzen
e. Bestuur Cine 9.5 Nederland voor festival 2000 in Enkhuizen wegens ontbreken van financiële middelen afwijzen f. Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken voor de exploitatiekosten. Wegens ontbreken direct gemeentelijk belang afwijzen
g. Gemeente Hoorn voor bijdrage in het provinciaal/regionaal project Kinderen van Verslaafde Ouders
wegens ontbreken van financiële middelen afwijzen 3 Subsidie Stichting Kinderopvang Harlekijn inzake uitbreiding buitenschoolse opvang

137
4 Beëindiging subsidiering Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk

147
5 Ontwerp Subsidieprogramma 2000
6 Concept-businessplan Drommedaris 2000-20002 waarover een reactie Stichting Drommedaris wordt afgewacht
7 Stedenbouwkundige uitgangspunten voor de herontwikkeling van de locatie voormalige Bosschool en omgeving
8 Ingekomen stukken en mededelingen ter kennisname a. Ondertekening door college van intentieverklaring tot het instellen van een nader onderzoek naar de mogelijkheden van het onderbrengen van de functie algemeen maatschappelijk werk bij de Westfriese Zorggroep de Omring
b. Startnotitie Cultuurnota 2001-2004 van de provincie Noord-Holland c. Oproep van de Commissie voor Landelijk Schoon van het Westfries Genootschap om burgerbebouwing in het buitengebied te weren. Enkhuizen voert dit beleid al uit.
d. Stukken inzake problematiek bij de Stichting Heberdina Japin-Timmer/dierenasiel in Hoorn. Enkhuizen heeft geen (subsidie)binding
e. Collegebesluit om VVN afd. Enkhuizen max. F 1.300,-- toe te kennen voor de rijvaardigheidstest 1999 voor ouderen
f. Verlening bruikleenovereenkomst met Stichting Verzameling Semeijns de Vries van Doesburgh voor het overgrote deel van de schilderijen in het stadhuis
g. Notitie Stedelijke Vernieuwing op grond waarvan een ontwikkelingsprogramma wordt opgemaakt welke nog in concept aan de commissie wordt voorgelegd.
9 Vaststelling van het verslag van de vergadering van 18 oktober 1999

10 Rondvraag
11 Sluiting

Deel: ' Agenda raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening Enkhuizen '
Lees ook