Gemeente Borsele


Agenda raad 7 januari 1999

Op 7 januari 1999 vindt de openbare raadsvergadering plaats van de gemeenteraad van Borsele om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand.

De agenda is - onder voorbehoud - als volgt:
A. Opening
B. Spreekrecht publieke tribune
C. Besluitvorming


1. Notulen van de raadsvergadering van 3 december 1998.
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel tot het beschikbaar stellen van middelen voor een preventiebeleid alcohol en drugs.

4. Voorstel tot het herzien van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Borsele.

5. Voorstel tot het verstrekken van een krediet voor het aanpassen van het dorpshuis Nisse.

6. Voorstel inzake aankoop van het hertenkamp aan de Molendijk te ‘s-Heerenhoek van de RK Kerk te ‘s-Heerenhoek.
7. Voorstel tot het niet verkopen van een perceel grond aan de Baarlandsezandweg.

8. Voorstel tot het nemen van 2 voorbereidingsbesluiten.
9. Voorstel tot afwijzing van een verzoek tot bestemmingsplanherziening voor uitbreiding van het agrarisch hulp- en nevenbedrijf aan de Nieuwe Hoondertsedijk 8 te ‘s-Gravenpolder.
10. Voorstel tot afwijzing van verzoeken tot wijziging van de agrarische bestemming van Korenweg 7 te Lewedorp in een bedrijfsbestemming.

11. Voorstel tot afwijzing van een schadeclaim ex art. 49 WRO, Herverkavelingseweg 5 te Baarland.

12. Voorstel om in te stemmen met vaststelling jaarrekening 1997 en goedkeuring begroting 1999 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingstaken Borsele-Goes.

13. Voorstel inzake aanwending van een krediet gebiedsgerichte aanpak verkeersveiligheid Zak van Zuid-Beveland.

14. Voorstel tot aanwijzing van een lid van het algemeen bestuur van de Bestuursacademie Zuid-Nederland.

15. Voorstel tot benoeming schadebeoordelingscommissie in verband met verzoek ex artikel 49 WRO inzake bestemmingsplan "Landelijk Gebied".
16. Voorstel tot onttrekking aan de openbaarheid van de toegang tot de garageboxen en vijf parkeerplaatsen aan het Robiniahof te ‘s-Gravenpolder.

17. Voorstel tot beschikbaar stellen krediet voor het opzetten van een bodemkwaliteitskaart.

18. Voorstel tot plaatsing van het pand Vleugelhofweg 2 te ‘s-Heerenhoek op de gemeentelijke monumentenlijst.

D. Rondvraag
E. Sluiting

Deel: ' Agenda raadsvergadering Borsele - 2471 '
Lees ook