Gemeente Capelle a/d IJssel


Agenda raadsvergadering

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid voorafgaand aan de raadsvergadering het college van burgemeester en wethouders toe te spreken. Wilt u spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, dan moet u dat melden aan de voorzitter van de raad. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. U kunt dit mondeling doen via het Informatiecentrum, telefoon: 284 84 84. Of schriftelijk. Het postadres is: De burgemeester van Capelle aan de IJssel, t.a.v. de chef Facilitaire Diensten, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

Op de agenda staat onder andere:

* Raadsvoorstellen ten aanzien waarvan naar de mening van de commissie(s) discussie in de raad niet noodzakelijk is:
- Voorstel tot het verlengen van de looptijd van het Welzijnsplan 1996-1999 met één jaar;

- Voorstel om te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een deel van de gronden aan de Groenedijk;
- Voorstel tot het aangaan van een koop-/realisatie-overeenkomst met Stichting Woningpartners ten behoeve van
herontwikkelingsproject Meidoornveld;

- Voorstel tot het beschikbaar stellen van enkele voorbereidingskosten.

* Voorstel tot het wijzigen van de Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk.

* Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Economische Zaken 1999-2002 Geef economie de ruimte.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda raadsvergadering Capelle a/d IJssel - 1607 '
Lees ook