Gemeente Avereest

Raadsagenda 18 februari 1998

1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de vergadering van 12 en 21 januari 1999. Ingekomen stukken en mededelingen.
Voorbereidingsbesluiten.
Wijziging gemeentelijk ammoniakreductieplan.

3. Vervallen.
Verlichting fietspad Coevorderweg.
Instemmen met begroting Regionaal Indicatieorgaan 1999. Situatie nutsvoorzieningen sportveld De Balk.
4. Vervallen.
Regiovisie Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Eerste wijziging Legesverordening 1999.
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening. Gedragscode voor bestuurders en ambtenaren.
Begrotingswijzigingen.

5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda raadsvergadering Gemeente Avereest '
Lees ook