Gemeente Bellingwedde

GEMEENTERAADSVERGADERING

Op woensdag 13 september a.s. wordt in het gemeentehuis te Wedde (Hoofdweg 2) een openbare vergadering van de gemeenteraad van Bellingwedde gehouden. Aanvang: 19.30 uur. De agenda luidt als volgt:
1. Opening.

2. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2000, alsmede de bestemming van het batig saldo.

3. Voorstel tot het vaststellen van een Plan van aanpak "Om erger te voorkomen" inzake gesignaleerde overlast en vandalisme door jeugdigen in Bellingwedde en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet 2001.

4. Voorstel tot het aanpassen c.q. beschikbaar stellen van diverse kredieten voor de begroting 2001.

5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet cultuureducatie scholieren.

6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het verbeteren van 58 groeiplaatsen en herplant langs de Hoofdweg te Blijham.

7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor een totale verbetering van het hofje voor de woningen Nachtegaallaan nrs. 9 t/m 22 te Bellingwolde.

8. Vaststelling herziene exploitatierekening bestemmingsplan Plan in Onderdelen Rhederbrug - industrieterrein Leidijksweg.
9. Voorstel voor het inzetten van reeds ontvangen subsidiegelden voor Duurzaam Veilig: voorrang bestuurders van rechts.
10. Deel III afvalstoffennota gemeente Bellingwedde. Voorstel tot wijziging, verandering c.q. samenwerking op het gebied van het afvalstoffenbeleid in de gemeente Bellingwedde voor de komende jaren.

11. Meerjarenplanning restauratieprogramma 2001 t/m 2007.
12. Ingekomen stukken en mededelingen.

13. Notulen van de raadsvergadering van 5 juli 2001.
14. Begrotingswijzigingen.

15. Sluiting.

Burgemeester en wethouders
Gemeente Bellingwedde

Deel: ' Agenda raadsvergadering gemeente Bellingwedde '
Lees ook