Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda

Agenda Raadsvergadering - 27 augustus 2001
Hieronder de agenda-punten voor de Raadsvergadering. Klik op de punten waar u meer over wilt lezen om het agenda-punt in WP-5.1 formaat te downloaden.

1. Notulen van de vergaderingen van 26 maart 2001 (reeds eerder toegezonden) en 25 juni 2001.

2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van vervangen bestelwagen van de landmeetkundige dienst. Toelichting
Voorgesteld wordt om de huidige bestelwagen te vervangen door een nieuwe en hiervoor het benodigde krediet te voteren tot een bedrag van 42.400,-- ( 19.149,50).


4. Voorstel inzake ontwikkelingen Centrum voor Werk en Inkomen. Toelichting
Op 1 januari 2002 zal de reeds jaren in voorbereiding zijnde wijziging in de structuur van de uitvoering van werk en inkomen (SUWI) zijn beslag krijgen. Een van de belangrijkste onderdelen betreft de invoering van een landelijk dekkend netwerk van centra voor werk en inkomen. In dit voorstel willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen en het voornemen van Arbeidsvoorziening om de vestiging van het arbeidsbureau in Rijen per 1 oktober as. te sluiten.


5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van skatevoorziening in Molenschot.
Toelichting
Een krediet beschikbaar te stellen van 20.000,-- (incl. BTW) ten behoeve van de bekostiging van de aanleg van een skatevoorziening nabij de Stappenakker in Molenschot. Dit bedrag te dekken uit de post: nieuwe vrije tijdsbesteding voor jongeren ( 15.000,--) en 5.000,-- uit de post : aanleg voorzieningen in de wijk.


6. Voorstel tot het aanvaarden van een geschenk. Toelichting
Voorgesteld wordt de schenking van 15.000,-- van het bedrijf Wezo Amusement BV te aanvaarden.


7. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen.
De stukken behorende bij elk agendapunt liggen, voor zover mogelijk, ter inzage voor de leden op de leeskamer van de raad van 22 tot en met 24 augustus 2001. Verzocht wordt opmerkingen omtrent de notulen uiterlijk 24 augustus 2001 kenbaar te maken bij de groep Post & Archief.Deel: ' Agenda Raadsvergadering gemeente Gilze en Rijen '
Lees ook