Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

16-05-2002
Agenda raadsvergadering 23 mei

Op 23 mei om 20.00 uur komt de gemeenteraad bijeen. De agenda ziet er zo uit:


1.


opening


2.


vaststelling agenda.

Dit wordt een nieuw steeds terugkerend agendapunt omdat de raad sinds de invoer ing van de Wet dualisering gemeentebestuur zijn eigen agenda bepaalt. Dat gebeu rt dus niet meer door B&W.


3.

onderzoek geloofsbrieven en benoeming nieuw raadslid.

Op 25 april zijn twee raadsleden benoemd die de plaats innemen van de gekozen w ethouders. In die vergadering was G. Meijer (VVD) niet aanwezig. Hij zal de pla ats innemen van Mevr. Van Sluis die wethouder is geworden.


4.

spreekgelegenheid voor burgers en raadsleden.


5.

notulen van de vergadering van 25 april 2002.


6.

ingekomen stukken en mededelingen.


7.

wijziging legesverordening. De wijziging betreft de kosten van gebruiksvergunni ngen.


8.

verzoek om vergoeding van planschade. B&W stellen voor het verzoek af te wijzen . Het is ingediend door een voormalige bewoner van de Oude Kleefsebaan die meen t schade te hebben geleden door het onherroepelijk worden van het bestemmingspl an "Oude Kleefsebaan".


9.

toepassing van de artikel 19-procedure voor het perceel Dorpstraat 17 in Heumen . In dit pand zat voorheen de Rabobank. Er is geen belangstelling om het als ka ntoor te gebruiken (de bestemming is nog steeds "bankbedrijf") en daarom stelle n B&W voor om door een vrijstelling van het bestemmingsplan een gebruik als won ing mogelijk te maken. Daarvoor is bovendien een verbouwing nodig.


10.

toepassing van de artikel 19-procedure voor de uitbreiding van de restaurants L a Stalla en Eetcafé Jerusalem aan Rijksweg 114 en 116 in Malden. B&W stellen vo or medewerking te verlenen.


11.

toepassing van de artikel 19-procedure voor de bouw van een woning op het perce el Valkstraat / hoek Duisterstraatje in Overasselt. Dit verzoek stellen B&W voo r af te wijzen omdat de bouw van de woning een verstening van het Buitengebied inhoudt.


12.

vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 1997, herziening 2002-1 (Bar on van Brakelstraat)". Het voorstel is om het plan vast te stellen. Een agraris ch bedrijf dat zijn hoofdvestiging heeft aan Baron van Brakelstraat 2 wil zijn twee onderdelen (het tweede ligt aan de Schoonenburgseweg) samenvoegen. Daarvoo r is een uitbreiding nodig van de mogelijkheden aan de Baron van Brakelstraat.


13.

verzoek om de bouw van 2 woningen aan Rijksweg 156 mogelijk te maken.

B&W stellen voor het verzoek af te wijzen. Het college vindt dat er weinig bezw aar is tegen bebouwing op die plek op zich, maar dat de aan de gemeente toegewe zen woningvoorraad geen ruimte biedt.


14.

vaststelling tweede fase landschapsbeleidsplan. Het voorstel is om een krediet beschikbaar te stellen voor de actualisering van het bestaande plan.


15.

benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.


16.

benoeming van vertegenwoordigers van de raad in diverse bestuursorganen.


17.

begrotingswijzigingen als uitvloeisel van bovenstaande voorstellen.

Deel: ' Agenda raadsvergadering gemeente Heumen '
Lees ook