Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
27 september 2001


* Agenda Raadsvergadering

* Wijkgesprek Bomenbuurt, Rembrandtkwartier-zuid, Havenkwartier en Plaspoelpolder

* Wet milieubeheer
Ontwerp-milieuvergunningen

* Ontwikkeling Oud Rijswijk

* Bouwaanvraag

* Bouwvergunningen

* Wet milieubeheer

Agenda Raadsvergadering

Vergadering en spreekrechtbijeenkomst van de Raad van de gemeente Rijswijk op dinsdag 2 oktober 2001 in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2. Aanvang van de spreekrechtbijeenkomst om 19.30 uur; aanvang raadsvergadering na beëindiging van de spreekrechtbijeenkomst.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van het verhandelde in de spreekrechtbijeenkomst van 4 september 2001.
2. Vaststelling van de Handelingen van de elfde vergadering van de gemeenteraad
d.d. 4 september 2001.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Onderzoek geloofsbrieven en toelating benoemd verklaard lid.
5. Voorstel inzake subsidie WIW en vrijlating van inkomsten uit arbeid.

6. Voorstel inzake raamovereenkomst Volwasseneneducatie 2002 - 2005.
7. Voorstel inzake wijziging Leerlingenvervoer.
8. Voorstel inzake veiligheid in en rondom scholen.
9. Voorstel inzake aandeel kosten Rijswijk in VRI's Tramlijn 17.
10. Voorstel inzake herinrichting smalle deel winkelpromenade Herenstraat Oud Rijswijk.

11. Voorstel inzake wijziging legesverordening.
12. Voorstel inzake:
A. vaststelling Jaarrekening c.a. over het dienstjaar 2000 (no. 109).
B. rapportage van de Rekeningencommissie;
C. reactie van het college op de rapportage van de Rekeningencommissie op de beoordeling van de jaarrekening 2000.
13. Voorstel inzake heroverweging raadsbesluit voorbereidingsbesluit De Strijp.

14. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Minister Talmalaan 1a.
15. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Leeuwendaal.
16. Voorstel inzake Speel- en Ontmoetingsplekken 2001 vanuit Beleidsplan Openlucht-recreatie.

17. A. Voorstel inzake experiment voorzitterschap raadscommissie in het kader van de Bestuurlijke vernieuwing;
wijziging Verordening raadscommissies.
B. Benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissie.

18. Voorstel inzake procesbesluit beëindiging erfpacht HTC
Op het publicatiebord naast de hoofdingang van het gemeentehuis hangt de volledige agenda ter inzage, eventuele wijzigingen of aanvullingen worden in deze agenda's verwerkt. De agenda en de bijbehorende stukken liggen tevens bij de sectie Communicatie (kamer 77) van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage.

De Stichting Omroep Rijswijk (SOR) verzorgt op de avond van de raadsvergadering tot 24.00 uur een radio-uitzending. Deze is te beluisteren op de kabel FM 92,9 MHz. en in de ether FM 105.9 MHz.Wijkgesprek Bomenbuurt, Rembrandtkwartier-zuid, Havenkwartier en Plaspoelpolder

Gesprekken tussen gemeentebestuurders en andere Rijswijkers hebben vaak concrete plannen, vragen of klachten als aanleiding. De burgemeester en wethouders willen echter ook graag wat informeler met u praten.
Sinds enkele jaren bezoeken burgemeester en wethouders daarom iedere woonwijk om toelichting te geven op actuele onderwerpen en naar vermogen te reageren op vragen en opmerkingen van bewoners. Op donderdagavond 11 oktober as. bezoekt het gemeentebestuur de Bomenbuurt, Rembrandtkwartier-zuid en het Havenkwartier. Ook de bewoners van de Plaspoelpolder zijn op deze avond van harte welkom. De woonwijken worden omgrensd door de Haagweg, Huis te Hoornkade, Populierlaan, Handelskade, Burgemeester Elsenlaan en Lindelaan. De woningen in de Plaspoelpolder zijn vooral te vinden in de omgeving van de Treubstraat.
Als u in dit gebied woont, ontvangt u eind week 39 (dus rond 28 september) een uitnodiging in de brievenbus.

Recent zijn de plannen voor een Jongerenontmoetingsplaats (JOP) in deze buurt openbaar gemaakt. Naar aanleiding van de beraadslaging in de raadscommissies voor OSZW en ABA (Onderwijs, Sociale zaken, Zorg en Welzijn respectievelijk Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden) op 10 en 11 september jl. en de daarbij door wijkbewoners aangevoerde bezwaren worden de belanghebbenden in later stadium uitgenodigd voor verder overleg. Het College zal op 11 oktober niet ingaan op vragen over dit onderwerp.

Het wijkgesprek voor de Bomenbuurt, Rembrandtkwartier-zuid, het Havenkwartier en de Plaspoelpolder wordt gehouden in het gemeentehuis, Generaal Spoorlaan 2. We beginnen om 19.30 uur, maar vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.
Voor de pauze zullen de burgemeester en wethouders toelichting geven op plannen en andere ontwikkelingen. Natuurlijk is het daarna mogelijk om vanuit de zaal vragen te stellen. Na de pauze zit iedere bestuurder aan een aparte tafel waar u kunt aanschuiven met uw vragen en opmerkingen.
Ook de raadsleden worden uitgenodigd, deze avond bij te wonen. Verder zijn er vakambtenaren en vertegenwoordigers van de politie aanwezig.

Het gemeentebestuur stelt uw komst zeer op prijs, dus graag tot ziens op 11 oktober!Wet milieubeheer
Ontwerp-milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede (gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het volgende perceel:

1. van Vredenburchweg 979, voor het oprichten en in werking hebben van een hoveniersbedrijf.

Ter bescherming van het milieu zijn aan de bovengenoemde ontwerp-milieuvergunning diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

De ontwerp-milieuvergunning onder nummer 1 ligt vanaf heden gedurende vier weken (tot en met 26 oktober 2001) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.
Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.
Inlichtingen over de terinzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-3959870

Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 -39 59 870.
Degene die schriftelijk bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.Ontwikkeling Oud Rijswijk

Zoals u heeft kunnen lezen in Groot Rijswijk heeft maandag 10 september jl. een bijeenkomst plaatsgevonden over de verdere ontwikkeling van Oud Rijswijk. Als resultaat van constructief overleg is er op deze avond een klankbordgroep samengesteld, die in overleg met de gemeentelijke projectgroep gaat zorgen voor de tot stand koming van een ontwikkelingsplan voor Oud Rijswijk. In deze klankbordgroep zijn vertegenwoordigd:
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk, Historische Vereniging Oud Rijswijk, Hart van Rijswijk, de kerken en de zorginstellingen. Het is de bedoeling dat dit ontwikkelingsplan tegen het einde van dit jaar gereed is en dan uiteraard weer breed gepresenteerd wordt.

Met klem dring ik er bij u op aan om, als u een bijdrage wilt leveren aan dit plan, dit te doen via één van bovengenoemde belangenorganisaties. De respectievelijke besturen hebben toegezegd te zorgen voor de noodzakelijke terugkoppeling en overleg met hun achterban.
Van gemeentezijde zullen wij proberen de informatie over de voortgang makkelijk toegankelijk te maken via internet, zodat u ook op die manier op de hoogte kunt blijven en reacties kunt geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij Max Lampe 070-3959341 of Edwin van der Hoorn 070-3959364.Bouwaanvraag

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvraag is ontvangen:

* het veranderen van een kantoor + opslag te: Laan van 's Gravenmade
2; ingediend: 12-09-2001.Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 27 september 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het oprichten van een achteruitbouw met balkon/terras aan de Boswinde 54, verleend en verzonden:

19 september 2001

* het plaatsen van een hekwerk aan de Laan van Hoornwijck 100, verleend en verzonden:
19 september 2001

* het oprichten van een regelkamer t.b.v. stadsverwarming aan de Vriesstraat , verleend en verzonden:
19 september 2001

* het oprichten van een scorebord aan de Weidedreef 6, verleend en verzonden:
19 september 2001

* het oprichten van 8 woningen aan de Backeswater/Kielewater, Deelplan 10 Ypenburg, verleend en verzonden: 19 september 2001

* het veranderen van een bedrijfsgebouw aan de Rotterdamseweg 35, verleend en verzonden:
19 september 2001

* het vergroten van een woonkamer d.m.v. een achteruitbouw aan de Ballangeelaan 18, verleend en verzonden: 19 september 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend voor welke percelen zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend:

1. Lange Kleiweg 86, op naam van de HTC Beheer BV, het wijzigen van een milieuvergunning naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

2. van Vredenburchweg 176, 176b en 176c, op naam van RISC Fire & Safety Training, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een inrichting voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunningen diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden. Wij maken u erop attent dat de definitieve beschikkingen ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen beide gewijzigd zijn.

De beschikkingen onder de nummers 1 en 2, liggen vanaf heden gedurende 6 weken (tot en met 9 november 2001) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, van de Dienst Grondgebiedzaken, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.
Inlichtingen over de terinzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-3959870.

Tegen de milieuvergunningen kan vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 9 november 2001) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingesteld. Degene die een beroep instelt, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Agenda Raadsvergadering gemeente Rijswijk '
Lees ook