Gemeenteraad

De gemeenteraad kwam bijeen op 17 juli 2001.

Voorzitter: loco-burgemeester mevrouw B.H. Scheffer-Versluis.

AGENDA raadsvergadering 17 juli 2001


1. Opening.2. Vaststelling verslag raadsvergadering d.d. 29 mei 2001.


3. Ingekomen stukken en mededelingen.


4*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende vaststelling Beleidsverslag Sociale Zaken 2000.


5*.Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende vaststelling Verordening Wet Inschakeling Werkzoekenden.


6*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende aangaan convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg met de provincie Utrecht.


7. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende aangaan budgetcontract AMW 2002-2005 met Vitras.


8*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende instelling rekeningcommissie.


9*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende weigering voorbereidingsbesluit perceel Dorp 119 te Benschop.


10*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit bouw woning Klever op het perceel tussen Dorp 132/134 te Benschop.


11*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit bouw woning op het perceel naast Graafdijk 16 te Lopik.


12. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit bouw opslagloods en kantoor op het perceel Lopikerweg oost 80 te Lopik.


13*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit bouw kantoor Terberg op het perceel Oranje Nassaustraat 10 te Benschop.


14. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende weigering voorbereidingsbesluit bouw schuurtje Straver op een perceel aan de nieuwe agrarische ontsluitingsweg ten zuiden van de M.A. Reinaldaweg/Nic. van Catsweg.


15a. Vaststelling verslag hoorzitting Raad d.d. 29 mei 2001.
15b. Vaststelling verslag commissievergadering ABZ/S/G d.d. 5 juni 2001.

15c. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende standpunt met betrekking tot concept advies inzake problematiek middengolfzenders.


16. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende Duurzaam Veilig: Inrichtingsplannen Benschop en Polsbroek. ( onder voorbehoud).


17*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende beschikbaarstelling projectkrediet "Eigenwijs".


18. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende wijzigingen van de begroting 2001.


19. Sluiting.

NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda raadsvergadering gemeente Soest '
Lees ook