Gemeente Weert


Vergadering gemeenteraad

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 28 januari om 19.30 uur in de raadzaal van het Weerter stadhuis.

AGENDA

1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 18/19 november en 26 november 1998.

2. Vaststellen van de "Verordening op de vertrouwenscommissie in verband met de vervulling van vacature van burgemeester".

3. Instellen van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken en benoemen van de commissieleden.

4. Aanpassen van de mandaatverlening aan het college van burgemeester en wethouders inzake in te stellen beroep e.d.

5. Kennisnemen van het voorstel van het Gewest Midden-Limburg inzake toekomstige intergemeentelijke samenwerking en instemmen met bijgevoegde concept-reactie.

6. Kennisnemen van de 3e t/m 5e wijziging van de begroting 1999 van het Gewest Midden-Limburg en instemmen met de bijgevoegde reactie.

7. Aankopen van de voormalige boerderij Maasenweg 37 van mw. A.M.C. Claessens, Maasenweg 37, alhier op basis van een aangepaste overeenkomst in verband met aangetroffen bodemverontreiniging.

8. Buiten behandeling laten van de ingediende bezwaarschriften gericht tegen de raadsbesluiten van 28 november 1996 betreffende de vestiging van het voorkeursrecht op gronden gelegen buiten de stedelijke begrenzing van het streekplan in de gebieden Laar-Zuid en Laar-West.

9. Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het terrein gelegen tussen de Edisonlaan en de Kelvinstraat in verband met de vestiging van garagebedrijven.

10. Nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Laarderweg/Molenakkerplein in verband met de uitbreiding van de openbare basisschool Molenakker.

11. Wijzigen van de bouwverordening volgens de zesde serie wijzigingen.

12. Instemmen met de intentieverklaring met N.V. Deponie Limburg inzake baggerslibverwerking op de stortplaats.

13. Vaststellen van de verordening loonkosten subsidie werkervaringsplaatsen Wet Inschakeling Werkzoekenden.

14. Vaststellen van de verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten gemeente Weert.

15. Vaststellen van het budgetcontract 1999 met de Stichting Kinderopvang Humanitas.

16. Instemmen met het verzoek van het bestuur van de Stichting Buurtcentrum Moesel om 10.000,00 van de geplande investeringen 1998 te mogen bestemmen voor de vervanging van de geluidsinstallatie.

17. Toekennen van een 25% investeringssubsidie ad 2.813,00 aan de Stichting Buurtcentrum Moesel voor de vervanging van de TL-verlichting.

18. Instemmen met het verhogen van de gemeentelijke bijdrage in de renovatie/verbouwing van de Piuszaal in Tungelroy en de hogere lasten ad 6.818,00 ten laste van de post onvoorziene uitgaven brengen.

19. Verhogen van het budget leerlingenvervoer.

20. Beschikbaar stellen van een krediet ad 37.512,00 voor de vervanging van het kabelkrant-/teletekstsysteem bij de Stichting Streekomroep Weert.

21. Beschikbaar stellen van een krediet ad 55.000,00 voor het plaatsen van nieuwe speeltoestellen in speeltuin De IJzeren Man.

22. Beschikbaar stellen van een krediet ad 50.000,00 ter uitvoering van de Welzijnsverordening bijlage 9.

23. Beschikbaar stellen van een krediet ad 28.760,00 voor de renovatie van 4 kunstgras tennisbanen van LTC Ray Prickers.

24.
a. Schrijven van de gemeenteraadsfractie van de V.V.D. d.d. 20 november 1998 inzake de wijze van de begrotingsbehandeling.

Ingevolge artikel 36 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert is voornoemd schrijven aan de raadsagenda toegevoegd. b. Niet overnemen van de door de V.V.D.-fractie voorgestelde wijziging van de procedure van de bestuurlijke behandeling van de begroting.

25. Schrijven van de heer F.H.H. Weekers, voorzitter van de V.V.D.-fractie d.d. 24 november 1998 inzake vragen aan de voorzitter over het doorrijden over bestaand tracé van de personentrein Antwerpen-Neerpelt naar Weert.

Ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert is voornoemd schrijven, alsmede het antwoord van ons college, aan de agenda toegevoegd.

26. Schrijven van de heer F.H.H. Weekers, voorzitter van de V.V.D.-fractie d.d. 9 december 1998 inzake vragen aan de voorzitter over stimulering van recreatie en toerisme.

Ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert is voornoemd schrijven, alsmede het antwoord van ons college, aan de agenda toegevoegd.

27. Schrijven van de heer F.H.H. Weekers, voorzitter van de V.V.D.-fractie d.d. 24 december 1998 inzake vragen aan de voorzitter over het grote verschil in het personeelsbestand in 1997 tussen de gemeenten Roermond en Weert.

Ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert is voornoemd schrijven, alsmede het antwoord van ons college, aan de agenda toegevoegd.

28. Schrijven van de heer F.H.H. Weekers, voorzitter van de V.V.D.-fractie d.d. 18 januari 1999 inzake vragen aan de voorzitter over het verlenen van vergunningen aan koffieshops.

Ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert is voornoemd schrijven, alsmede het antwoord van ons college, aan de agenda toegevoegd.

29. Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen:

a. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 13 november t/m 17 december 1998.
+ Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 422, 423, 424, 426, 427, 429, 430, 435, 438, 441, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 457, 458, 459 en 460;
+ Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 418, 419, 420, 421, 432, 433, 434, 436, 440, 442, 454 en 456;
+ Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 425, 428, 431, 437, 439 en 446.
b. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen.
c.
+ Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 1999 en eenmalige budgettaire ruimte 1999;
+ Overzicht reserves en voorzieningen.

Laatst gewijzigd op: 26 januari 1999

Deel: ' Agenda raadsvergadering gemeente Weert '
Lees ook