Gemeente Hulst


Persbericht - 13.03.2003

Raadsvergadering 27 maart

Op donderdag 27 maart 2003 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis te Hulst een vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats.
Onderstaand treft u de agenda van deze openbare vergadering.

Agenda raadsvergadering dd. 27 maart 2003 :

1. Opening

2. Mededelingen

3.
A. Vaststellen agenda
B. Vaststellen notulen raadsvergadering 27 februari 2003

5 Ingekomen stukken

6. Spreekrecht burgers

7. Voorstel tot aanbieding van de begroting 2003 en meerjarenraming 2003-2006 (rv2003/46)

8. Voorstel tot het van toepassing verklaren van de Belastingverordeningen (rv2003/47)

9. Voorstel tot het vaststellen Verordening onroerende zaak belasting 2003 (rv2003/48)

10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering haven-,
kaai- en liggelden 2003 (rv2003/49)

11. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentewapen voor de nieuwe gemeente Hulst (rv2003/50)

12. Voorstel tot het intrekken van de Verordening gemeentelijke regeling noodhulpverlening van de voormalige gemeente Hontenisse (rv2003/51)

13. Voorstel tot het verlengen van de subsidiegrondslag en het verlenen van een subsidie aan scoutingvereniging t Jagertje Hulst voor 2003(rv2003/52)

14. Voorstel tot het vaststellen van de notitie Meerjarenvisie Jeugdbeleid 2002-2007 (rv2003/53)

15. Voorstel tot het afsluiten van een exploitatie-overeenkomst met Stichting Tragel t.b.v. het nieuwbouwproject op het Sterreterrein (rv2003/54)

16. Voorstel tot het verlenen van een krediet t.b.v. afbouw (woonrijp maken) exploitatieplan Ravelijn te Hulst (rv2003/55)

17. Voorstel tot het intrekken van de tuinpremie-regeling van de voormalige gemeente Hontenisse (rv 2003/56)

18. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de rondweg Terhole (rv2003/57)

19. Voorstel tot het nemen van diverse voorbereidingsbesluiten

19a/ Magdalenastraat 10 te Heikant (rv2003/58a)

19b/ Tivoliweg te Hulst (rv2003/58b)

20. Voorstel tot het verlenen van een krediet voor s Landshuis te Hulst (rv2003/59)

21. Voorstel tot het beschikbaar stellen van extra middelen t.b.v. onderwijsvernieuwing
(rv2003/60)

22. Voorstel tot herziening van de eigen bijdrageregeling aanleg riolering buitengebied
(rv2003/61)

23. Voorstel tot het niet-ontvankelijk verklaren van een bezwaarschrift tegen het
voorbereidingsbesluit Hoek en Bosch te Kloosterzande (rv2003/62)

24. Voorstel tot het vaststellen van de exploitatieverordening gemeente Hulst 2003
(rv2003/63)

25. Voorstel tot vaststelling van de Procedureverordening planschadevergoedingen ex
artikel 49 van de wet op Wet op de ruimtelijke ordening (rv2003/64)

26. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening straatnaamgeving en huisnummering 2003 (rv2003/65)

27. Rondvraag

28. Sluiting

De bijhorende voorstellen kunt u terugvinden op de gemeentelijke internetsite

www.gemeentehulst.nl

Verder liggen de voorstellen en de hierbij behorende stukken ter inzage op het Stadhuis te Hulst.

Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering kunt u zich melden bij de raadsgriffier, drs. Dirk Van Bunder op het telefoonnummer 0114-389123.

---

Gemeente Hulst Team Voorlichting
Micaëla Van Bunder.
Tel : 0114-389146
Gsm : 06-51427331
Fax : 0114-314627
Email: mbe@gemeentehulst.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda Raadsvergadering Hulst '
Lees ook