Gemeente Heumen

14-09-2001

Raadsvergadering 27 september

De agenda vermeldt de volgende punten:


1. notulen van de vergadering van 28 juni.

2. ingekomen stukken en mededelingen

3. 5de wijziging legesverordening. Deze wijziging heeft te maken met de invoering van de nieuwe reisdocumenten per 1 oktober. Een gewoon paspoort gaat in Heumen f73,55 ( 33,37) kosten en een identiteitskaart f59,20 ( 26,87). Een volledige lijst van tarieven uit het voorstel staat op deze site (Klik op Inwoner > Rijbewijs en paspoort).

wonen

4. vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 1997, herziening 2001-1. De herziening betreft de paardenhouderij aan Vosseneindseweg 30. De bestemming verandert van "semi-agrarische bedrijven" in "Agrarische doeleinden III" en vergroot het bouwperceel.

5. krediet voor definitief archeologisch onderzoek in Heumen-Noord. De raad wordt voorgesteld f515.000,-- beschikbaar te stellen.
6. vergoeding planschade. B&W stellen voor een bewoner van de Oude Kleefsebaan een vergoeding van f20.000,--, vermeerderd met wettelijke rente vanaf maart 1997 beschikbaar te stellen.

7. opdracht voor het opstellen van een integrale woonvisie. Deze visie moet ingaan op de kwaliteit van wonen in brede zin: de omgeving, veiligheid, recreatie en zorg. De raad wordt een krediet gevraagd van f82.250,--.

8. uitgangspunten voor toelaatbaarheid van antenneinstallaties en masten. In het voorstel wordt een aantal richtlijnen geformuleerd voor het verlenen van vrijstellingen voor deze installaties.
9. uitbreiding dierenlaboratorium Schoonenburgseweg 27. B&W stellen de raad voor om aan het plan medewerking te verlenen middels toepassing van artikel 19a van de Wet op de ruimtelijke ordening (vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan).

toekomstvisie

10. beschikbaarstelling van een krediet van f 500.000,-- voor onderhoudswerkzaamheden aan wegen.

11. beschikbaarstelling van een krediet van f 50.000,-- voor de vervanging van twee rioolpompen nabij recreatiecentrum Heumens Bos.
12. vaststelling van de Toekomstvisie "Van groei naar bloei".
13. jaarverslag van de klachtencoördinator. Hieraan werd aandacht besteed in De Verbinding van week 34 (21 augustus). De tekst is na te lezen op deze site (Nieuws en Actualiteiten).

14. wijziging gemeenschappelijke regeling Knooppunt Arnhem Nijmegen. De wijziging is een gevolg van de herindeling in de Over-Betuwe.
15. beschikbaarstelling van een krediet van f15.000,-- voor het VVV-project "Land van Maas en Waal". (Over het project is meer te vinden op de site van het project)

16. verkoop gemeentegrond aan de bewoners van Het Alm 2 en De Vlier 25 in verband met een aanbouw aan hun woning.

17. wijziging samenstelling commissies: de heer Smeets gaat van de commissie Welzijn en Educatie naar de commissie Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en de heer Verbeek van ROV naar W&Ed.
18. verstrekking gemeentegarantie voor een geldlening van 4,7 miljoen gulden voor de financiering van tijdelijke huisvestingskosten en nieuwbouw van Zorgcentrum Malderburch.

19. aanpassing gemeentelijke rechtspositieregelingen aan de euro.
20. begrotingswijzigingen die voortvloeien uit bovenstaande voorstellen.

Deel: ' Agenda raadsvergadering in gemeente Heumen '
Lees ook