Gemeente De Lier

Agenda

Commissievergaderingen

Commissievergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. De commissiestukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en de bibliotheek. Voor nadere informatie vraagt u naar de secretaris van de commissie.

Commissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken
Maandag 14 februari, aanvang 18.00 uur.

Agenda (onder voorbehoud)

- wijziging van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst LMS.
- Wijziging van het algemeen delegatiebesluit.
- Wijze van de behandeling van de begroting.
- Functioneren van de gemeentelijke adviescommissies.

Commissie Ruimtelijke Ordening
woensdag 9 februari, aanvang 20.00 uur

Agenda (onder voorbehoud)

- vaststelling van een voorbereidingsbesluit perceel Noordlierweg 4A.
- vaststelling van een voorbereidingsbesluit nabij Lierweg 107.
- Hogere grenswaarden wet geluidshinder voor de Oranjewijk.
- Beleidsnotitie GSM-masten.

Commissie Financiën
maandag 14 februari, aanvang 20.00 uur

Agenda (onder voorbehoud)

- Beschikbaarstelling krediet en financiële exploitatie-opzet rotonde provinciale weg/Lierweg c.a.

- Begrotingswijzigingen 2000 Patijnenburg.

- Begrotingswijzigingen 1999 en 2000 RBOOW.
- Verlenging garantie 250.000,-- aan de Timmerwerf.
- Garantielening Regionaal Indicatie Orgaan.
- Extra subsidie algemeen maatschappelijk werk.

Commissie Openbare Werken
woensdag 9 februari, aanvang 20.00 uur

Agenda (onder voorbehoud)

- regeling onderhoud van hoofdwatergangen binnen de bebouwde kom.
- Openbaar verklaring van de Bleijenburgbrug.
- beschikbaarstelling krediet voor infrastructurele maatregelen/verkeersbesluit wegen nabij de Bleijenburgbrug.
- Aanleg rotonde in de N223 ter plaatse van Burg. Crezeelaan/Burg. van der Goeslaan/Lierweg/Zijtwende.

- Rapportage over afvalbakken.

- Verlichtingsplan Hoofdstraat.

Commissie Welzijn
dinsdag 8 februari, aanvang 20.00 uur

Agenda (onder voorbehoud)

- extra subsidie algemeen maatschappelijk werk.
- Afspraken met de Stichting Thuiszorgwinkels over het leveren van voorzieningen Wet voozieningen gehandicapten.

Circa één week voor aanvang van de vergadering zult u de raadsagenda op deze pagina vinden.

Deel: ' Agenda's commissievergaderingen gemeente De Lier '
Lees ook