Provincie Drenthe


Agenda statencommissies

Vergadering van de Statencommissies Cultuur en Welzijn en Bestuur, Financiën en Econimie op woensdag 1 december 1999, aanvang
14.00 uur.

Aan de orde komen:


* gezamenlijke huisvesting RTV Drenthe; een bijdrage van de provincie

De vergadering wordt gehouden in de statenzaal van het provinciehuis, Westerbrink 1 te Assen.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u voorafgaand aan het desbetreffende agendapunt in eerste termijn maximaal vijf minuten inspreken. Na de eerste termijn van de statencommissie en het college van gedeputeerde staten bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de tweede termijn, indien gewenst en alleen ter verduidelijking, een korte nadere toelichting te geven. Insprekers moeten zich vooraf schriftelijk (Westerbrink 1, 9405 BJ Assen) of telefonisch aanmelden bij de secretaris van de commissie,

telefoonnummer (0592) 365428 (Produktiegroep Cultuur en Welzijn).

De agenda met tijdsplanning van onderwerpen en de beschikbare stukken zijn verkrijgbaar bij de Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 365265, en eveneens te raadplegen op Internet (www.drenthe.nl).

Deel: ' Agenda statencommissies Drenthe '
Lees ook