Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


woensdag 5 september 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint om 13.00 uur.

De Kamer stelt haar agenda voor de komende periode vast.

Hierna debatteert de Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van mevrouw Bussemaker (PvdA) en de heer Van Dijke (ChristenUnie) inzake de wijziging van de Arbeidstijdenwet. Door de wijziging hebben individuele werknemers meer zeggenschap over hun arbeidstijd met als doel de combinatie tussen het maatschappelijke leven en arbeid te bevorderen (voortzetting, alleen het antwoord van de initiatiefnemers en de regering in eerste termijn).

Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De wijziging betreft een maatregel waarbij sterke drang kan worden uitgeoefend op personen met een geestesstoornis om een behandeling te ondergaan buiten de inrichting, zodat een gedwongen opname niet nodig is (alleen de eerste termijn van de kant van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over onmisbare gewasbeschermingsmiddelen (dit algemeen overleg had plaats op woensdag 15 augustus jongstleden).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.30 tot ca. 11.30 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame over het nieuwe reclamebesluit met betrekking tot geneesmiddelen.

Economische Zaken en Justitie: 13.30 tot ca. 15.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Korthals (Justitie) over de voortgang van de invoering van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit in diverse projecten.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het Bekostigingsbesluit WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) met betrekking tot het kunstonderwijs.

Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de situatie in het Midden-Oosten.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Verkeer en Waterstaat: 13.00 tot ca. 15.00 uur
Agenda: briefing door een delegatie van Twijnstra Gudde inzake second opinion onderzoek met betrekking tot de concessie voor het hoofdrailnet.
Justitie: 14.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: procedures.

Rijksuitgaven en Financiën: 16.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: procedures.

WERKBEZOEKEN

Leden van de vaste Commissie voor Economische Zaken brengen vanaf 10.00 uur een werkbezoek aan het ruimtevaartsymposium van het NISO (Netherlands Industrial Space Organisation) in het stadhuis te Leiden.

Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Voûte-Droste (VVD) en Udo (VVD).

Leden van de vaste Commissie voor Financiën brengen tot en met 6 september een bezoek aan de Duitse Bundesbank en de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Van Gijzel (PvdA), Crone (PvdA), De Haan (CDA), Weekers (VVD), Giskes (D66) en Vendrik (GroenLinks).

Deel: ' Agenda Tweede Kamer 5 september 2001 '
Lees ook