agenda31.003 agenda tweede kamer t.m. 20 april 2000 Gemaakt: 31-3-2000 tijd: 11:32

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL2


Vergaderjaar 1999-2000

Agenda31 maart 2000

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de draadomroep
van de Tweede Kamer. Voorts worden
alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Dinsdag 4 aprilVan 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Woensdag 5 aprilVan 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 6 aprilVan 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur Aan de orde is:

1. Beediging van de Substituut-Ombudsman

2. Vragenuur

3. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen4. Stemmingen in verband met

26 873Intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervanging door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000) De Voorzitter: mevr. Lambrechts trekt amendement nr. 17 in
-artikelen 1.1 t/m 2.2

-artikel 2.3, eerste en tweede lid

-amendement Poppe (30,IA) (derde lid vervalt)
Indien 30,IA verworpen:

-amendement Eurlings (45,IA)

-derde lid

-amendement Poppe (30,IB) (vierde lid vervalt)
-amendement Eurlings (45,IB)

-artikel 2.3

-artikelen 2.4 t/m 2.10

-amendement Eurlings/Hamer (55,I) (artikel 2.11 vervalt)
-artikel 2.11

-artikel 2.12

-amendement Rabbae (20)

-artikel 2.13

-artikel 2.14

-amendement Rabbae (21,I)

-artikel 2.15, eerste lid

-amendement Rabbae (21,II)

-tweede lid

-artikel 2.15

-artikelen 2.16 t/m 3.13

-gewijzigd amendement Rabbae (52)

-artikel 3.14

-artikelen 3.15 en 3.16

-amendement Brood/Hamer (28,I)

-artikel 3.17, eerste lid

-amendement Rabbae (53)

-tweede lid

-derde lid

-amendement Hamer (37) (invoegen nieuw vierde lid)
-vierde en vijfde lid

-amendement Eurlings/Hamer (33)

-zesde lid

-amendement Eurlings/Hamer (34)

-zevende lid

-achtste lid

-amendement Hamer (27)

-negende lid

-artikel 3.17

-artikelen 3.18 t/m 3.26

-amendement Poppe (30,II)

-amendement Eurlings (45,II)

-artikel 3.27

-artikelen 3.28 t/m 5.1

-amendement Lambrechts (18)

-artikel 5.2, eerste lid
Indien 18 verworpen:

-amendement Hamer c.s. (44)

-tweede lid

-amendement Van der Vlies/Stellingwerf (25,I)

-derde lid

-artikel 5.2

-artikel 5.3

-amendement Poppe (30,III) (artikel 5.4 vervalt)
-amendement Eurlings (45,III) (artikel 5.4 vervalt) Indien 30,III en 45,III verworpen:

-artikel 5.4, eerste lid

-amendement Hamer (39) (invoegen nieuw tweede lid)
-amendement Van der Vlies/Stellingwerf (25,II)
-gewijzigd amendement Stellingwerf (51,I)

-tweede lid

-artikel 5.4

-amendement Poppe (30,IV)

-amendement Eurlings (45,IV)

-artikel 5.5

-artikelen 5.6 en 5.7

-amendement Hamer (40)

-artikel 5.8

-artikelen 5.9 t/m 5.11

-amendement Eurlings/Hamer (55,II)

-artikel 5.12

-artikel 5.13

-gewijzigd amendement Eurlings/Hamer (56)

-artikel 5.14

-artikelen 5.15 en 5.16

-artikel 5.17, eerste lid

-amendement Hamer/Rabbae (41)

-tweede lid

-derde lid

-amendement Rabbae/Hamer (42) (invoegen nieuw vierde lid)
-vierde lid

-artikel 5.17

-artikelen 5.18 t/m 9.4

-amendement Eurlings/Hamer (55,III)

-artikel 9.5

-artikelen 9.6 t/m 10.1

-amendement Poppe (30,V)

-amendement Eurlings (45,V)

-artikel 10.2

-amendement Van der Vlies/Stellingwerf (25,III)
-artikel 10.3

-amendement Poppe (30,VI) (artikel 10.4 vervalt)
-amendement Eurlings (45,VI) (artikel 10.4 vervalt)
-amendement Van der Vlies/Stellingwerf (25,IV)
-gewijzigd amendement Stellingwerf (51,II)

-artikel 10.4

-artikelen 10.5 t/m 10.9

-amendement Brood/Hamer (28,II)

-amendement Poppe (30,VII)

-amendement Eurlings (45,VII)

-artikel 11.1

-artikelen 11.2 t/m 12.4

-amendement Brood/Hamer (28,III)

-artikel 12.5

-artikelen 12.6 t/m 12.8

-amendement Poppe (30,VIII)

-amendement Eurlings (45,VIII)

-gewijzigd amendement Stellingwerf (51,III)

-gewijzigd amendement Stellingwerf (51,IV)

-artikel 12.9

-artikelen 12.10 t/m 13.13

-artikel 13.14, aanhef

-onderdelen A t/m H

-amendement Poppe (43)

-onderdeel I

-onderdelen J t/m M

-onderdeel N, aanhef

-artikel 7.51, eerste lid

-amendement Lambrechts (19)

-amendement Rehwinkel/Hamer (5)

-amendement Van der Vlies/Stellingwerf (26)

-tweede lid

-derde en vierde lid

-amendement Eurlings/Hamer (36,I)

-vijfde lid

-zesde en zevende lid

-artikel 7.51

-onderdeel N

-onderdelen O en P

-amendement Eurlings/Hamer (31)

-amendement Eurlings/Hamer (36,II)
N.B. Indien 31 en 36,II beide worden aangenomen komt onderdeel Q te luiden: De onderdelen g van de artikelen 9.33 en 10.20 komen als volgt te luiden: g. het beleid van het instellingsbestuur bij de toepassing van artikel 7.51, en de regels, bedoeld in het vijfde lid van dat artikel.

-onderdeel Q

-onderdelen R t/m U

-artikel 13.14

-artikelen 13.15 t/m 14.3

- beweegreden

-wetsvoorstel

Stemmingen5. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel studiefinanciering)
26 873, nr. 46-de motie-Rabbae/Hamer over een kwijtscheldingsregeling
26 873, nr. 47-de motie-Hamer/Lambrechts over samenhang in flexibele regelingen
26 873, nr. 48-de motie-Brood c.s. over kwaliteitstoezicht
Stemmingen6. Stemmingen in verband met

26 667Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars
-artikelen I t/m IX

- beweegreden

-wetsvoorstel

Stemming7. Stemming over: (motie wetsvoorstel makelaars)
26 667, nr. 6-de motie-Leers c.s. over uitstel van de aanpassing tot 1 januari 2001
Stemmingen8. Stemmingen over: (moties debat Europese Top)
21 501-20, nr. 116-de motie-Timmermans/Hoekema over een innovatie-actieplan
21 501-20, nr. 117-de motie-Timmermans/Hoekema over een Europees armoedebeleid
21 501-20, nr. 118-de motie-Voûte-Droste c.s. over liberalisering en noodzakelijke reciprociteit
21 501-20, nr. 119 -de motie-Karimi over een sociale agenda
Stemmingen9. Stemmingen in verband met

26 463Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)
-artikel 1, eerste lid, onderdelen a t/m c

-amendement Van den Akker (33)

-amendement Van Walsem (50)

-onderdeel d

-onderdelen e t/m m

-amendement Blaauw/Van den Akker (72)

-onderdeel n

-amendement Van Walsem/Van den Akker (71) (invoegen nieuw onderdeel o)
-onderdeel o t/m q

-eerste lid

-tweede lid

-derde lid

-gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (80) (invoegen nieuw vierde lid)
-amendement Witteveen-Hevinga (57) (invoegen vierde en vijfde lid)
-artikel 1

-nader gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (81,I) (invoegen artikelen 1a t/m 1h)
-artikelen 2 en 3

-gewijzigd amendement Van den Akker c.s. (63,I)
-opschrift paragraaf 2.2

-gewijzigd amendement Van den Akker c.s. (63,II)
-artikel 4

-gewijzigd amendement Van den Akker c.s. (63,III) (invoegen artikel 4a)
-artikel 5, eerste lid t/m derde lid

-gewijzigd amendement Van den Akker c.s. (63,IV) (invoegen nieuw vierde en vijfde lid)
-vierde en vijfde lid

-amendement Stellingwerf (75) (invoegen nieuw zesde en zevende lid)
-artikel 5

-artikel 6

-nader gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (81,II)
-amendement Blaauw (45)

-artikel 7

-artikel 8

-amendement Van den Akker c.s. (70,I) (invoegen nieuw artikel 8a)
-artikelen 9 en 10

-amendement Stellingwerf (59)

-artikel 11

-amendement Van den Akker (61)

-artikel 12

-artikelen 13 en 14

-amendement Witteveen-Hevinga (24)

-artikel 15

-amendement Van Walsem (54,I)

-artikel 16, eerste lid

-amendement Van Walsem (54,II)
Indien 54,II verworpen:

-amendement Van den Akker (37,I)

-tweede lid

-amendement Van Walsem (54,III) (derde lid vervalt)
-derde lid

-amendement Van Walsem (54,IV) (vierde lid vervalt)
-vierde lid

-amendement Van den Akker (37,II) (invoegen nieuw vijfde lid)
-artikel 16

-amendement Van Walsem (54,V)

-artikel 17

-artikelen 18 t/m 20

-amendement Witteveen-Hevinga (25)

-artikel 21

-artikelen 22 t/m 25

-amendement Van den Akker (62) (invoegen nieuw artikel 25a)
-nader gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (81,III)
-artikel 26

-artikelen 27 en 28

-amendement M.B. Vos (12)
Indien 12 verworpen:

-amendement Witteveen-Hevinga (26,I)

-amendement Van den Akker (38)

-amendement M.B. Vos (77)

-artikel 29

-artikel 30

-amendement M.B. Vos (13,I) (invoegen nieuw artikel 30a)
-amendement Witteveen-Hevinga (30) (invoegen nieuw artikel 30a)
-artikelen 31 en 32

-gewijzigd amendement Blaauw (65,I)

-artikel 32a

-amendement Van den Akker (39) (invoegen nieuw artikel 32b)
-amendement M.B. Vos (14)

-artikel 33

-artikelen 33a t/m 33e

-amendement Witteveen-Hevinga (31) (invoegen nieuw artikel 33f)
-nader gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (81,IV)
-artikel 34

-gewijzigd amendement Van den Akker c.s. (63,V)
-artikel 35

-artikelen 36 en 37

-nader gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (81,V)
-artikel38

-nader gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (81,VI)
-artikel 39

-amendement Witteveen-Hevinga (27)

-artikel 40

-amendement Van den Akker (78) (invoegen nieuw artikel 40a)
-gewijzigd amendement Blaauw/Van den Akker (74,I)
-artikel 41

-artikel 42

-artikel 43, aanhef

-gewijzigd amendement Van den Akker c.s. (64,I)
-amendement Van den Akker (60)

-amendement Witteveen-Hevinga (67)

-onderdeel A

-gewijzigd amendement Van den Akker c.s. (64,II) (invoegen nieuwe onderdelen Aa t/m Ae)
-onderdelen Aa t/m E

-gewijzigd amendement Blaauw (65,II)

-onderdeel F

-artikel 43

-amendement Witteveen-Hevinga (26,II)

-nader gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (81,VII)
-gewijzigd amendement Blaauw/Van den Akker (74,II)
-artikel 44

-gewijzigd amendement Blaauw/Van den Akker (74,III)
-artikel 45

-artikelen 46 t/m 48

-amendement Van den Akker c.s. (70,II)

-artikel 49

-artikel 50

-amendement Van Walsem (54,VI)

-artikel 51

-artikel 52

-nader gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (81,VIII) (invoegen nieuwe artikelen 52a t/m 52f)
-nader gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (81,IX)
-amendement Witteveen-Hevinga c.s. (79)

-artikel 53

-artikel 54

-amendement M.B. Vos (13,II)

-artikel 55, eerste lid

-gewijzigd amendement Blaauw/Van den Akker (74,IV) (invoegen nieuw tweede lid)
-tweede lid

-nader gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (81,X) (invoegen derde en vierde lid)
-artikel 55

-artikel 56

- beweegreden

-wetsvoorstel

Stemming 10. Stemming over: (moties Gaswet)

26 483, nr. 86-de gewijzigde motie-Blaauw/Van den Akker over fiscaal voordeel bij optimaal gebruik van brandstof
26 483, nr. 82-de motie-Van den Akker over het kleine veldenbeleid
26 483, nr. 83-de motie-Witteveen-Hevinga/Van Walsum over transitie naar duurzame energie
26 483, nr. 84-de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over liberalisering van de gasmarkt
26 483, nr. 85-de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over voorwaarden bij privatisering
26 483, nr. 87-de motie-M.B. Vos over bevoegdheden en taken van de DTE
Stemmingen11. Stemmingen over: (moties VAO Mestbeleid)
26 729, nr. 22-de motie-Oplaat over MINAS

26 729, nr. 23-de motie Oplaat c.s. over aanpassing van normen
26 729, nr. 24-de motie-Stellingwerf over de sloopregeling
26 729, nr. 25-de motie-Stellingwerf over het aantal voor produktie gehouden dieren
26 729, nr. 26-de motie-Poppe over ruimte-voor-ruimte beleid
26 729, nr. 27-de motie-Poppe over een waarborgfonds in de veehouderij
26 729, nr. 28-de motie-Van der Vlies c.s. over mesttransport
26 729, nr. 29-de motie-Van der Vlies c.s. over gevolgen van de inkrimping van de totale kolom
26 729, nr. 30-de motie-Van der Vlies/Th.A.M. Meijer over de emissienorm voor ammoniak
26 729, nr. 31-de motie-M.B.Vos/Poppe over de PKB Vinac
26 729, nr. 32-de motie-Waalkens/M.B. Vos over de opkoopregeling voor bedrijven in kwetsbare natuurgebieden
26 729, nr. 33-de motie-Waalkens over verhandelbaarheid van grondgebonden varkensrechten
26 729, nr. 34-de motie-Th.A.M. Meijer/Van der Vlies over de beëindigingsregeling enondernemers in de EHS
26 729, nr. 35-de motie- Th.A.M. Meijer/Van der Vlies over desinvesteringen en de beëindigingsregeling
26 729, nr. 36-de motie-Th.A.M. Meijer c.s. over toepassing van de beëindigingsregeling voor het gehele land
26 729, nr. 37-de motie- Th.A.M. Meijer/Van der Vlies over de berekeningsmethode voor cumulatieve stank
12. Stemmingen over: (moties VAO Glastuinbouw)
26 800-XIV, nr. 99-de motie-Geluk c.s. over voorwaarden van herkomst bij uitplaatsing
26 800-XIV, nr. 100-de motie-Stellingwerf over percelen met niet gerealiseerde bestemming glastuinbouw
26 800-XIV, nr. 101-de motie-Waalkens over glastuinbouw in de Zuidplaspolder
26 800-XIV, nr. 102-de motie-M.B. Vos over toetsing van locaties uit het bestuurlijk afsprakenkader
13. Stemmingen over: (moties VAO medefinancieringsprogramma)
26 800-V, nr. 85-de motie-Karimi over een kwaliteitstoets
26 800-V, nr. 86-de motie-Verhagen over subsidie aan Foster Parents Plan
26 25814. Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving
15. Verslag van een algemeen overleg over de monumentenzorg met maximum spreektijden van 2 minuten

25 170, nr. 1816. Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de voortgang van het plan van aanpak wachtlijsten
26 631, nr. 7Hierbij is tevens aan de orde:
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende een reactie op de motie Van Vliet uit het notaoverleg Modernisering AWBZ Met maximum spreektijden van 5 minuten

26 02317. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden) (Voortzetting)
2670618. Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen)
26 69719. Goedkeuring van de op 10 maart 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie en de op 27 september 1996 te Dublin tot stand gekomen Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, alsmede wijziging van de Uitleveringswet en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
26 85020. Wijziging van de Vreemdelingenwet (uitbreiding aantal nevenzittingsplaatsen)
26 81321. Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de concentratie van beheersbevoegdheden op rijksniveau met betrekking tot de regionale politiekorpsen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
26 70022. Wijziging van de Waterleidingwet in verband met de richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
25 79623. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M.van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie)
26 06924. Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) (Trb. 1995, 48)
26 45625. Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet personenvervoer 2000)
26 80626. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid Met maximum spreektijden
PvdA, VVD en CDA 10 minuten
D66 en GroenLinks 7 minuten
Overige 5 minuten

23 95927. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)
Dinsdag 11 aprilVan 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Woensdag 12 aprilVan 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 13 aprilVan 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

26 5233. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb)
4. de gezamenlijke behandeling van:

22 775-Gerechtsdeurwaarderswet

23 081-Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet ter nadere regeling van de gevolgen van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat
22 181, nrs. 110 en 1115. Brieven inzake evaluatie Kosovo Met maximum spreektijden:
PvdA en VVD 15 minuten
CDA 13 minuten
D66 en GroenLinks 10 minuten
SP 7 minuten
Overige 5 minuten

Dinsdag 18 aprilVan 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Woensdag 19 aprilVan 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 20 aprilVan 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

26 5863. Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot de strafmaat voor verboden wapenbezit en verboden wapenhandel Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 10 april van 10.15 tot 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het wetsvoorstel Pluimveerechten (26473)
Maandag 17 april van 10.15 tot 13.15 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nota “In goede banen”, aanpak knelpunten arbeidsmarkt (27 060).
Maandag 17 april van 10.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de Vreemdelingenwet 2000 (26732)


Maandag 15 mei van 11.00 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)
Maandag 19 juni van 10.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Nota Toekomst Nationale Luchthaven (26959) Recesperiodes-meireces 2000: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000
-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000 Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).
-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000 -kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001
-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001
-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001
-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001 Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren) PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van: de vaste commissie voor Justitie:

-Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding (27 049);
-Wijziging van de regeling van de productenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek in verband met uitbreiding tot landbouwproducten (27 051).
Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Agenda Tweede Kamer t/m 20 april 2000 '
Lees ook