Tweede Kamer der Staten Generaal

agenda15.002 agenda tweede kamer t.m. 23 maart 2000
Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 21:8


5

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000

Agenda


15 februari 2000

Alle openbare Kamervergaderingen

worden uitgezonden via de draadomroep

van de Tweede Kamer. Voorts worden

alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Woensdag 16 februari

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 17 februari

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


27 005


1. Benoeming van een plaatsvervangend griffier


2. Regeling van werkzaamheden


3. Verslag van een algemeen overleg over het asielbeleid

met maximum spreektijden van 2 minuten


25 891 (R1609)


4. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap


26 692


5. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de modernisering van de universitaire opleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs


26 830


6. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar
1999


26 583


7.Wijziging van de Binnenschepenwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 23 juli 1996 betreffende de harmonisatie van de voorwaarden voor de afgifte van nationale vaarbewijzen voor binnenvaartuigen welke bij het goederen- en personenvervoer in de Gemeenschap gebruikt worden (PbEG L
235)


26 696


8. Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep (PbEG L 330) te verwerken


26 389


9. Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden


26 831


10. Wijziging van de Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Stb.
237) en de Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen Stb. 148), inzake indexering specifieke uitkeringen


11. Verslag van een algemeen overleg over diergezondheid en riooloverstorten

met maximum spreektijden van 2 minuten


12. Verslag van een algemeen overleg over de derde eeuw spoor

met maximum spreektijden van 2 minuten


13. Verslag van een algemeen overleg over onderwijs in allochtone levende talen

met maximum spreektijden van 2 minuten


Dinsdag 22 februari

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 23 februari

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 24 februari

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen


3. Stemmingen in verband met wetsvoorstel


26 842

Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking

Stemmingen


4. Stemmingen in verband met wetsvoorstel


26 735

Wijziging van de Gemeentewet ter verbetering van de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde

Stemmingen


5. Stemmingen in verband met wetsvoorstel


26 825


-Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter verruiming van de strafrechtelijke mogelijkheden tot handhaving van de openbare orde met het oog op grootschalige ordeverstoringen

Stemming


6. Stemming over:


25 600-V, nr. 31 (Herdruk)


-de motie-Sipkes/Dittrich over verdubbeling van het quotum uitgenodigde vluchtelingen

Stemmingen


7. Stemmingen in verband met


26 228

Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens


26 657


8. Gemeentelijke herindeling van West-Overijssel


26 294


9. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan getuigen in strafzaken)


26 840


10. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen


23 959


11. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)


26 667


12. Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars


26 456


13. Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet personenvervoer 2000)


26706


14. Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (systematische aanpassingen)


26 258


15. Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving


26 552


16. Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel)


26 806


17. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid

Met maximum spreektijden

PvdA, VVD en CDA 10 minuten

D66 en GroenLinks 7 minuten

Overige 5 minuten


26 023


18. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden)


26 016


19. Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)


Dinsdag 14 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 15 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 16 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


Dinsdag 21 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Woensdag 22 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur


Donderdag 23 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Aan de orde is:


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


26 448, nr. 7


3. Brief van de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten geleide van het kabinetsstandpunt toekomstige structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Met maximum spreektijden voor

PvdA, VVD en CDA 15 minuten

D66 en GroenLinks 12 minuten

Overige fracties 10 minuten

Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 21 februari van 11.15 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de nota toezicht op het onderwijs (varieteit en waarborg)


Maandag 21 februari van 10.15 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid , Welzijn en

Sport over modernisering AWBZ (26631)


Maandag 20 maart van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie over de nota Bestrijding seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen (26690)

Recesperiodes


-krokusreces 2000: vrijdag 25 februari t/m maandag 13 maart 2000


-meireces 2000: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000


-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).


-herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
-kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001


-krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001


-meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001


-zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

PRESIDIUMBESLUIT

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

Wijziging van de Kernenergiewet (revisie, melding en verantwoordelijkheidsverdeling)

(26 996);

b. de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gezamenlijk:

Wijziging van de Kernenergiewet (implementatie richtlijn 96/29/Euratom tot vaststelling van basisnormen voor de bescherming tegen stralingsgevaar) (26
992).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Agenda Tweede Kamer t/m 23 maart 2000 '
Lees ook