Provincie Limburg

Agenda Vaste Commissies
Vaste Commissies van Provinciale Staten van Limburg vergadering 28 juni 2002
Op vrijdag 28 juni a.s. vergaderen de Vaste Commissies uit Provinciale Staten in het Gouvernement te Maastricht. De vergadering is openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.

De Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid vergadert om 9.00 uur in de Veldekezaal over onder meer:

* Presentatie tUL

* Kenniscluster Oostelijk Zuid-Limburg en Learning Plaza
De Commissie voor Financiën en Algemene Zaken vergadert om 14.00 uur in de Veldekezaal over onder meer:

* Ophoging krediet Ruimte voor Ruimte

* Interim audit-commissie Provincie Limburg
* Energiebesparing in het Gouvernement

Voorafgaand aan deze openbare commissievergaderingen hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda's staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie:
Economische Zaken en Werkgelegenheid, telefoon (043) 389 78 21. Financiën en Algemene Zaken, telefoon (043) 389 71 75.

De agenda's liggen met alle bijbehorende stukken ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.
20-6-2002 14:54

Deel: ' Agenda Vaste Commissies Limburg '
Lees ook