Provincie Limburg

Agenda Vaste Commissies uit PS van 12 februari 1999

AGENDA
van de Vaste Commissie van Provinciale Staten van Limburg
vergadering 12 februari 1999

Op vrijdag 12 februari 1999 vergadert de Vaste Commissie voor Ruimtelijke Ordening uit Provinciale Staten in de Veldekezaal van het Gouvernement, aanvang 09.30 uur. De vergadering is openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.

Op de agenda staat o.a.:

Schets van het Omgevingsbeleid voor Limburg (POL-schets).

Voorafgaand aan deze openbare commissievergadering hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie: Ruimtelijke Ordening: tel. 043-3897344.

De agenda met alle bijbehorende stukken ligt ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement.

AAN: Bovil Maastricht VAN: Afdeling Voorlichting en PR

Maastricht, 8 februari 1999

Provinciale Griffie Stafgroep Provinciale Financin Bureau Comptabiliteit Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Deel: ' Agenda Vaste Commissies Prov. Staten Limburg '
Lees ook