Provincie Limburg

Agenda Vaste Commissies uit PS voor 18 juni 1999

AGENDA
van de Vaste Commissies
van Provinciale Staten
van Limburg
vergaderingen 18 juni 1999

Op vrijdag 18 juni 1999 vergaderen Vaste Commissies uit Provinciale Staten in de Henric van Veldekezaal van het Gouvernement te Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.

De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat vergadert om 09.30 uur over o.a.:

Overdracht van weggedeelten aan Meerssen en Maastricht

Krediet voor het knelpunt Roggelsebrug

Voortgang regiocontract Zuid-Nederland

Vaststelling dienstregeling interlokaal openbaar vervoer.

De Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken vergadert om 14.00 uur over o.a.:

Rapport Mijnwater

Jaarprogramma Milieucommunicatie 1999

Voortgang regiocontract Zuid-Nederland

Procedure hogere grenswaarden wegverkeer- en spoorweglawaai aan de Limburgse gemeenten

Meldingsprocedure ongewone voorvallen DSM-locatie Geleen/Stein.

Voorafgaand aan deze openbare commissievergaderingen hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie:
Verkeer en Waterstaat tel. (043) 389 75 86;
Milieu en Agrarische Zaken tel. (043) 389 75 49.

De agenda's met alle bijbehorende stukken liggen vanaf heden, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur, ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht.

Deel: ' Agenda Vaste Commissies PS Limburg - 1652 '
Lees ook