Provincie Limburg

Agenda Vaste Commissies uit PS voor 1 oktober 1999

AGENDA van de Vaste Commissie van Provinciale Staten van Limburg

vergadering 1 oktober 1999

Op vrijdag 1 oktober 1999 vergaderen Vaste Commissies uit Provinciale Staten in de Henric van Veldekezaal van het Gouvernement te Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.

De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat vergadert om 9.30 uur over o.a.:

Ontwerp-begroting 2000

Wegenoverdracht aan de gemeente Venlo

Aankoop Maasplassen

Masterplan Venlo

Reactie LNV op TN/MER Zandmaas/Maasroute

De Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken vergadert om 14.00 uur over o.a.:

Ontwerp-begroting 2000

Wijziging waterschapsbestel

Plan van aanpak Biologische Landbouw

Rurale Ontwikkelingsplannen

PS-motie Grondwateronttrekkingen in relatie tot het Plan van Aanpak Verdroging

Voorafgaand aan deze openbare commissievergaderingen hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie: Verkeer en Waterstaat tel. (043) 389 75 86. Milieu en Agrarische Zaken tel. (043) 389 76 77. De agenda met alle bijbehorende stukken liggen vanaf heden, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur, ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht.

AAN: Bovil Maastricht VAN: Afdeling Voorlichting en PR

Maastricht, 24 september 1999

BESTELBRIEF

ter publicatie in:


- Dagblad De Limburger
- Limburgs Dagblad
- De Gelderlander

op woensdag 29 september 1999.

S.v.p. per omgaande de opgemaakte proef ter fiattering.

De rekening (in duplo) te adresseren aan:

Provinciale Griffie Stafgroep Provinciale Financin Bureau Comptabiliteit Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Deel: ' Agenda Vaste Commissies PS Limburg - 1942 '
Lees ook