Provincie Limburg

Agenda Vaste Commissies uit PS voor 14 januari 2000

AGENDA van de Vaste Commissies van Provinciale Staten van Limburg vergadering 14 januari 2000

Op vrijdag 14 januari 2000 vergaderen de Vaste Commissies uit Provinciale Staten in de Henric van Veldekezaal van het Gouvernement te Maastricht. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan de beraadslagingen volgen vanaf de publieke tribune.

De Commissie voor Ruimte en Groen vergadert om 9.00 uur over o.a.:

Streekplanherziening Technoport Europe

Voordracht Voorbereidingsschema Groen Landinrichting 2000

Grondverwerving in Limburg voor groene functies

Notitie voor het Provinciaal Omgevingsplan Limburg

De Commissie voor Welzijn, Zorg en Cultuur vergadert om 13.15 uur over o.a.:

Evaluatie en voortgang regiovisieproces

Provinciaal kanjersubsidie voor kasteel Schaloen te Valkenburg

Convenant kwaliteitsketen welzijn

Voorafgaand aan deze openbare commissievergaderingen hebben burgers spreekrecht over onderwerpen die op de agenda staan. Sprekers dienen zich vooraf telefonisch te melden bij de ambtelijk secretaris van de commissie: Ruimte en Groen, telefoon (043) 389 73 98 Welzijn, Zorg en Cultuur, telefoon (043) 389 71 35 De agenda's met alle bijbehorende stukken liggen vanaf heden, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur, ter inzage in de bibliotheek van het Gouvernement te Maastricht.

Deel: ' Agenda Vaste Commissies uit PS Limburg '
Lees ook