LAD

Nieuws

Agenda vergadering centraal bestuur

AGENDA

voor de vergadering van het

CENTRAAL BESTUUR

te houden op 3 juni 2002 te 19.00 uur in

Domus Medica te Utrecht
1.

Opening en mededelingen
2.

Eerste korte rondvraag
3.

Notulen van de CB-vergadering d.d. 6 mei 2002
4.

Puntenlijst naar aanleiding van de CB-vergadering d.d. 6 mei 2002 5.

a. Kort verslag van het db-overleg d.d. 22 april 2002 b. Kort verslag van het db-overleg d.d. 27 mei 2002 6.

Mededelingen uit het Federatiebestuur KNMG
Ter kennisneming:
Agenda Vergadering Federatiebestuur 28 mei 2002 7.

Procedurevoorstel informatie achterban bij sluiten principe- c.q. onderhandelaarsakkoorden
8.

Principe-akkoord CAO Sport, annex notitie
9.

Principe-akkoord CAO Thuiszorg, annex notitie
10.

Principe-akkoord CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen, annex notitie 11.

Principe-akkoord CAO Nederlandse Universiteiten, annex notitie en concept-circulaire
12.

Stand van zaken honoreringsregeling academische ziekenhuizen, annex voorstel AC/LAD & CMHF/Orde aan VAZ
13.

Stand van zaken:

- huisartsenacties

- positie hid/ha naar aanleiding van brief LAD aan LHV 14.

Rondvraag
15.

Sluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering centraal bestuur LAD '
Lees ook