LAD

Nieuws

Agenda vergadering centraal bestuur

AGENDA

voor de vergadering van het

CENTRAAL BESTUUR

te houden op 3 februari 2003 te 19.00 uur

in Domus Medica te Utrecht 1. Opening en mededelingen
2. Eerste korte rondvraag
3. Notulen van de CB-vergadering d.d. 6 januari 2003 4. Puntenlijst naar aanleiding van de CB-vergadering d.d. 6 januari 2003
5. Kort verslag van het db-overleg d.d. 20 januari 2003 6. Notitie ter zake het onderhandelaarsakkoord Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten (HAMS)
7. Stand van zaken Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) (mondelinge toelichting)
8. Evaluatie Activiteitenplan LAD 2002
9. Vaststelling Jaarverslag LAD 2002
10. Vaststelling LAD-beleidsplan 2003-2008
11. (Concept) beleidsvoornemens van de KNMG, annex notitie 12. Voorstel CB-jaardiner te verplaatsen van vrijdag 13 juni naar zaterdag 14 juni 2003
13. Rondvraag
14. Sluiting

Deel: ' Agenda vergadering centraal bestuur LAD '
Lees ook