Gemeente Zoetermeer


29 oktober 1999

Vergaderschema

Commissie Bestuurszaken
Maandag 1 november 1999
Besluitvormend

Aan de orde komen meer de volgende onderwerpen:
* Marap Hoofdafdeling Bestuur
De Marap wordt op hoofdlijnen een verantwoording gegeven over de periode januari - juli 1999 met betrekking tot beleidsuitvoering, financiën, risicoparagraaf, heffingen en andere inkomstenbronnen van de gemeente, bedrijfsvoeringaangelegenheden en toepassing van het Planning & Control instrumentarium.


* 4e Millenniumrapportage
In deze 4e millenniumrapportage ligt het accent op de ontwikkelingen inzake testen, noodscenario's en de kostenraming. Ook wordt aangegeven welke maatregelen genomen zijn om de processen veilig te stellen die ondersteund worden door die applicaties die niet tijdig millenniumproef zullen zijn.


* Afwikkeling bouwkredieten ambtelijke huisvesting In het voorstel wordt verslag gedaan van het projectresultaat, de proces(bege)leiding en het budgettair resultaat van het project centrale huisvesting ambtelijk apparaat. De realisering van de nieuwbouw Reiniging en autowerkplaats is eveneens in het voorstel meegenomen.


* Telefonisch bereikbaarheid
Het doel van dit telefonische bereikbaarheidsonderzoek is te komen tot verbeterpunten ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid. Daartoe is een aantal aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen worden vanuit twee oogpunten benaderd: de bemensing van de telefooncentrale en de afdelingen.


* Discussie handhaving softdrugsbeleid

* Werkplan bureau Wegstapelplein 2000

* Brandweerpost Oosterheem (2e behandeling)
* Marap Brandweer
In de marap wordt op hoofdlijnen een verantwoording gegeven over de periode januari - juli 1999 met betrekking tot uitvoering beleid, financiën, risicoparagraaf, heffingen en andere inkomstenbronnen van de gemeente en bedrijfsvoering.

Locatie
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden -wijzigingen voorbehouden- gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10, en beginnen om 20.00 uur. De agenda en het verslag van de gemeenteraad en de agenda's van de raadscommissies zijn in te zien in de leeshoek van de centrale hal van het Stadhuis.

Spreekrecht
Zowel bij de besluitvormende commissie- als raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de vergadering, gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12.00 uur.
Informatie: tel. 346 8880 (commissies) tel. 346 8778 (raad).


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © oktober 1999

Last update: 29 oktober 1999 (12:45)

Deel: ' Agenda vergadering Commissie Bestuurszaken Zoetermeer '
Lees ook