Gemeente Zevenaar

Agenda commissie Grondgebied dd 12 maart 2003

De openbare vergadering van de raadscommissie GRONDGEBIED wordt gehouden op WOENSDAG 12 MAART 2003 in het gemeentehuis (raadzaal) Aanvang: 19.30 uur.
Agenda:

Deel 1

1. Opening
2. Mededelingen portefeuillehouders
3. Inspraak
4. Onderwerpen commissieagenda
5. Rondvraag

Deel 2
1. Startnotitie Actualisatie beleidsplan stedelijk groen

2. Notitie Uitbreiding vismogelijkheden in Zevenaar

3. Beschikbaar stellen krediet aanpassing bewegwijzering

4. Vaststellen woningbouwprogramma 1995-2005; planningslijst 2003

5. Voorbereidingsbesluit Rosorum

6. Beschikbaar stellen krediet duurzame Energie Scan Plus Zevenaar

7. Jaarrekening 2001 en ontwerpbegroting 2003 van de Milieusamenwerking regio Arnhem (MRA)

Deel: ' Agenda Vergadering commissie Grondgebied Zevenaar '
Lees ook