Gemeente Rotterdam

Gemeenteraad: Commissies: Commissie Middelen: Agenda commissie Middelen

Op donderdag 13 maart vergadert de commissie om 09.30 uur in kamer 105 van het Stadhuis. Vragen aan de commissie dienen uiterlijk twee werkdagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden schriftelijk bij één van de commissiesecretarissen te worden ingediend: mw A. van Heumen en mw M. Rogier, tel.nr. 417 36 30/9370 fax 417 91 61. E-mail adressen: a.vanheumen@griffie.rotterdam.nl en m.rogier@griffie.rotterdam.nl

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vragenhalfuurtje
Bespreekpunten
4. Herijking deelgemeentefonds
5. Beschikbaarstelling krediet voor NA KAS
Het raadsvoorstel van 28 januari is vakinhoudelijk behandeld in de commissie voor Sociale Zaken en Onderwijs van 5 maart. Het financieel belang van de gemeente bedraagt 1,8 mln. 6. Hoofdlijnen inkoop volwasseneneducatie 2003 Het raadsvoorstel van 18 februari is vakinhoudelijk behandeld in de commissie voor Sociale Zaken en Onderwijs van 12 maart. Het financieel belang van de gemeente bedraagt 20,2 mln. 7. Verzelfstandiging Bestuursacademie
8. Tarief gemeentelijke afvalstoffenheffing
Bestuurlijke mededelingen
9. Verslag van de openbare vergadering d.d. 20 februari 2003 10. Replijst
Ter bespreking.
+ Voorgesteld wordt om uit de serie II de toezeggingen 1 (zie agendapunt 4), 2 (antwoord van OBR is tussentijds toegezonden), 3 (zie agendapunt 17), en 4 (zie agendapunt 4) als afgehandeld te beschouwen.
+ In de raad van 13 februari is bij de behandeling van de begrotingsspelregels de toezegging gedaan dat, indien de commissie Middelen dit wenst, een technische toelichting wordt gegeven op de in de spelregels genoemde grenswaarden van 2,5% en 2 mln. U wordt gevraagd aan te geven of de toelichting geagendeerd moet worden.
Stukken ter kennisname
11. Risicovoorziening Gemeentelijke Kredietbank Het college heeft besloten de risicovoorziening van de GKB te verhogen.
12. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is op 20 januari 2003 gepubliceerd. Het BBV is de opvolger van de Comptabiliteits-voorschriften en omvat voorschriften over de begroting, het programmaplan, de (verplichte) paragrafen, de baten en de lasten, de financiële positie, de meerjarenraming, de programmaverantwoording, de balans, waarderen, activeren en afschrijven etc.
13. Brief van de heer Verhoef d.d. 14 februari 2003 en notitie van de heer Van Vugt d.d. 17 februari 2003.
14. Behandelingsprocedure jaarverslag 2002
Notities aan het presidium van 27 januari en aan de wethouder van 19 februari zijn bijgevoegd.
15. Leiderschapsprogramma hoofden van dienst
16. Kredietverlening Museum Boijmans van Beuningen, advies en antwoord.
17. Antwoord op vragen over de achterstand van facturering bij Gemeentewerken.
18. Rondvraag
19. Sluiting
Besloten vergadering:
20. Verslag van de besloten vergadering d.d. 20 februari 2003

Meer informatie:


* Openbare vergaderingen

* Bestuur en Veiligheid

* Cultuur en Sport

* Economie, Haven en Milieu

* Fysieke Infrastructuur en Verkeer

* Middelen
+ Agenda
+ Vergaderdata

* Sociale Zaken en Onderwijs

* Wijken en Buitenruimte

Deel: ' Agenda vergadering commissie Middelen Rotterdam '
Lees ook