Gemeente Smallingerland

Agenda deze week

Datum: maandag 24 september 2001
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Soort vergadering: Cie. Samenleving en zorg

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Besluitenlijst van 27 augustus

4. Wijziging wervingsprocedure programmaraad UPC
5. Conceptplan Jeugdhulpverlening 2002-2005 provincie Fryslân
6. Berichtgeving Iduna Leeuwarder Courant

7. Raadsmemorandum

8. Rondvraag

9. Sluiting

Deel: ' Agenda vergadering gemeente Smallingerland '
Lees ook