Gemeente Avereest

Raadsagenda 18 maart 1998


1. 1. Opening.

2. 2. Vaststelling notulen van de vergadering van 18 februari 1999.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Vaststelling nota Integraal Jeugdbeleid 1999-2002.
5. Vaststelling Speelruimte beleidsplan.

6. Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van overgang personeel gemeenschappelijke regeling Indicatie-commissie N.O. Overijssel naar RIO.

7. Aanwijzingsbesluit Wet Inschakeling Werkzoekenden/Wet Reïntegratie Arbeidsongeschikten.

8. Voorbereidingsbesluiten.

9. Bestemmingsplan De Rollepaal.

10. Beeldkwaliteitsplan De Rollepaal.

11. Gemeentelijk Intern Milieuzorgsysteem (GIM).
12. Bestemmingsplan Van Haeringenstraat 1998.
13. Vaststellen van de herziene kostprijsberekening en uitgifteprijzen voor gemeentelijk bouwterrein in het complex Kotermeerstal 1997.
14. Bouwrijp maken van de tweede fase complex Kotermeerstal
1997/Dedemsvaart Zuid Oost.

15. Aanleg voetpad van Moerheimstraat noordzijde naar Moerheimstraat zuidzijde.

16. Diverse investeringen.

17. Vervroegde aflossing van een geldlening.
18. Eerste wijziging Verordening Onroerende Zaakbelasting 1999.
19. Ontslag gemeentesecretaris.

20. Tijdelijke vervulling functie gemeentesecretaris/hoofd sector bestuur en middelen.

21. Aanschaf tuintractor voor het Heuveltjes Bosbad.
22. Begrotingswijzigingen.

23. 21. Rondvraag.

24. 22. Sluiting.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering gemeenteraad Avereest '
Lees ook