Gemeente Avereest

raadsagenda

Geachte leden van de raad,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de raad van Avereest, welke zal worden gehouden op donderdag 23 september 1999 om 19.30 uur in het gemeentehuis (raadszaal). Hoogachtend, de voorzitter, A.J. Pijlman

1. Opening. 1a. Aanbieding begroting 2000.

2. Vaststelling notulen van de vergadering van 22 juli 1999.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Aangaan van een overeenkomst met de Stichting Openbare Bibliotheek Avereest.

5. Plan van aanpak verzelfstandiging RMC Noordoost Overijssel.

6. Prioriteitenlijst in het kader van het Besluit Rijkssubsidie Restauratie Monumenten.

7. Invulling locatie Tuinstraat.

8. Voorbereidingsbesluiten.

9. Bestemmingsplannen Bedrijventerrein Balkbrug, Balkbrug Noord (2e partiële herziening) en Balkbrug Zuidoost (2e partiële herziening).

10. Bezwaarschrift van de heer R. Redeker en mevrouw I. Redeker.

11. Vervallen.

12. Partiële herziening diverse bestemmingsplannen.

13. Grondverkoop aan de Tweede Schansweg.

14. Herziening huurcontract/verhuur industrieterrein/verkoop industrieterrein aan de Rollepaal.

15. Wijziging Algemene Politie Verordening.

16. Subsidieverlening D.T.C. 16a. Subsidie uitvoering haalbaarheidsonderzoek instructiebad.

17. PC-privéproject.

18. Begrotingswijzigingen.

19. Rondvraag.

20. Sluiting.

Deel: ' Agenda vergadering gemeenteraad Avereest '
Lees ook