Gemeente Weert


Vergadering gemeenteraad

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 29 april om 19.30 uur in de raadzaal van het Weerter stadhuis.

Agenda:


1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 maart 1999.


2.

a. Vaststellen van het aanvangstijdstip stadskermis op de vrijdagavond vanaf 18.00 uur;

b. Aanpassen van de "Algemene voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen op de Weerter kermisterreinen".


3. Wijzigen van de standplaatsenverordening 1993.


4.

a. Voornemen bekend maken tot het opnieuw onttrekken van de spoorwegovergang Koekoeksweg aan het openbaar verkeer;
b. Nemen van een voorbereidingsbesluit in verband met de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen de Koekoeksweg en de Breijbaan.


5. Steun betuigen aan de door de gemeenteraad van Boxmeer aanvaarde motie inzake het terugdringen van kosten bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.


6. Beschikbaar stellen van een krediet ad 10.000,00 voor het wijzigen van de elektrische regeling van de gevelkachels van het pand Beekstraat 50, alhier.


7. Beschikbaar stellen van een krediet ad 60.000,00 voor een onderzoek betreffende de samenwerking met reinigingsdienst Maasland.


8. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad 940.300,00 voor de verplaatsing van de nog aan te leggen rotonde van het kruispunt Roermondseweg/Onzelievevrouwestraat naar het kruispunt Limburglaan.


9. Beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage van 48.000,00 aan de samenwerkende hulporganisaties ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Kosovo.


10. Vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied 1998.


11. Kennisnemen van de 6e t/m 9e wijziging van de begroting 1999 van het Gewest Midden-Limburg en instemmen met de bijgevoegde reactie.


12. Aanpassen van twee erfpachtcontracten op het terrein van de Van Horne kazerne.


13. Kennisnemen van het eindverslag inspraak inzake het voorontwerp-bestemmingsplan Boshoven/Vrakker-West en akkoord gaan met de tervisielegging van het ontwerpplan.


14

a. Kennisnemen van de begroting 1999 van de Stichting Werknet Land van Weert;

b. Akkoord gaan met doorverstrekking aan de stichting van de rijkssubsidies:

+ subsidie Wet Inschakeling Werkzoekenden ad 4.141.385,00;
+ subsidie Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten ad 443.228,00;
+ subsidie Werkervaringsplaatsen ad 437.450,00;
+ subsidie in- en doorstroombanen ad 623.927,00;
c. Wijzigen van de begroting 1999 en de subsidiebedragen en rijksbijdragen in de begroting 1999 hiermee bepalen op bovengenoemde bedragen.


15. Toekennen van een subsidie ad 1.366,00 aan het parochiebestuur van de parochie O.L. Vrouw van Fatima voor het vernieuwen van boeiboorden van de westgevel.


16. Beschikbaar stellen van een krediet ad 31.983,23 voor de gemeentelijke bijdrage in 1998 in diverse bodemsaneringsprojecten.


17. Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen:


a. Evaluatieverslag 1998 van het Duurzaam Ontwikkelings Plan
1996-2000.

b. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 19 februari t/m 25 maart 1999.

+ Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr.
53, 54, 58, 59, 64, 69, 70, 83, 86, 89, 90, 91, 92, 93 en 94;
+ Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 50, 51, 52, 55, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 73,
74, 75, 77, 82, 84, 87 en 88;

+ Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 49, 56, 63,
71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 85 en 95.
c. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen.

d.

+ Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 1999 en eenmalige budgettaire ruimte 1999;

+ Overzicht reserves en voorzieningen.

Deel: ' Agenda vergadering gemeenteraad Weert '
Lees ook