Gemeente Weert


Vergadering gemeenteraad

De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 22 juli a.s. om
19.30 uur in de raadzaal van het Weerter stadhuis.

Agenda


1. Instemmen met de fusieplannen van PNEM/MEGA-Groep en de EDON-Groep en het verlenen van een volmacht met het recht van substitutie.


2. Aangaan van een stemovereenkomst tussen en met de gemeenten gelegen in Limburg die aandeelhouder zijn in de PME-Groep N.V. en het verlenen van een volmacht met het recht van substitutie.


3. Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied Centrum-Noord.


4.

a. Kennisnemen van de stand van zaken en het resultaat van Vrakker West;

b. Vaststellen van de 6e hercalculatie van Molenakker;
c. Vaststellen van de grondprijzen voor woningbouw.


5. Wijzigen van de samenwerkingsovereenkomst Landbouwbelang.


6. Vaststellen van de huisvestingsverordening standplaatsen van woonwagens.


7. Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Overlastverordening Horeca.


8. Instemmen met delegatie van provinciale bevoegdheden in procedures hogere grenswaarden wegverkeer- en spoorweglawaai door Gedeputeerde Staten aan het college van burgemeester en wethouders.


9.

a. Kennisnemen van de begroting 2000 en de meerjarenplanning
2000-2001 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse;

b. Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage in 2000 ad 629.230,00.


10. Intrekken van alle besluiten tot delegatie inzake de Algemene Bijstandswet, de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers en de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen.


11. Kennisnemen van het jaarverslag 1998 en het werkplan 1999 van de Stichting Welzijnsopbouw Weert.


12. Afzien van het vaststellen van een plan van nieuwe scholen voor de schooljaren 1 augustus 2000 tot 1 augustus 2003.


13.

a. Instemmen met de privatisering van de tennisbanen van T.C. Weert-Oost;

b. Beschikbaar stellen van een krediet ad 55.660,41 als afkoopsom voor de afschrijvingen van de banen, afrastering en de beregeningsinstallatie;

c. Beschikbaar stellen van een krediet ad 80.000,00 voor de bouwkundige en installatietechnische ontvlechting van de gebouwen.


14. Vaststellen van het definitief subsidie 1998 aan de V.V.V. Weert en omstreken op 331.764,00.


15.

a. Kennisnemen van het rapport "De regionale V.V.V. als facilitair bedrijf voor consument, overheid en bedrijfsleven;
b. Instemmen met de visie op de herstructurering van de V.V.V.'s en de procedure voor verdere besluitvorming.


16. Beschikbaar stellen van een krediet ad 400.000,00 voor de verdere voorbereiding van Landbouwbelang en omgeving.


17. Beschikbaar stellen van een krediet ad 105.000,00 voor de aanpassing van riolering en nutsleidingen en dijklichaam aan het Molenakkerplein.


18. Beschikbaar stellen van krediet ad 600.000,00 voor het reconstrueren van het Savelveld in Stramproy.


19. Beschikbaar stellen van een krediet ad 67.313,00 voor het plaatsen van één container-noodlokaal en voor aanvullende eerste inrichting onderwijsleerpakket voor de 14e leerlingengroep van de openbare basisschool de Graswinkel, Graswinkellaan 7-9, alhier.


20. Beschikbaar stellen van een krediet ad 27.500,00 voor de realisatie van een berging aan gymzaal Molenveld.


21. Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen:


a. Schrijven van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 12 mei 1999 inzake verdaging van de goedkeuring verzelfstandiging Nutsbedrijven.

b. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 april t/m 27 mei 1999.

+ Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr.
178, 179, 180, 181, 182, 186, 187, 192, 193, 194, 196, 198,
200, 201, 202, 203, 204, 208 en 209;
+ Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 170, 183, 184, 188, 189, 190, 191 en 206;
+ Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 165, 166,
167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 185, 195,
197, 199, 205 en 207.

c. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen.

d.

+ Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 1999 en eenmalige budgettaire ruimte 1999;

+ Overzicht reserves en voorzieningen.

OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen


22-7 Raadsvergadering
In augustus zijn er geen raads- en commissievergaderingen.
13-9 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid
13-9 Commissie Nutsbedrijven, Sociale en Economische Zaken en Toerisme
14-9 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken
15-9 Commissie Gemeentewerken

16-9 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en aansluitend Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu

20-9 Commissie Financiën

30-9 Raadsvergadering

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het Weerter stadhuis aan de Beekstraat 54 (behalve indien anders aangegeven) en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis.
Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten


22-7 Welstandscommissie 9.30 uur

19-8 Welstandscommissie 9.30 uur

2-9 Welstandscommissie 9.30 uur

16-9 Welstandscommissie 9.30 uur

30-9 Welstandscommissie 9.30 uur
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis. Men dient zich vooraf aan te melden via tel.(0495)575242.

Spreekuur burgemeester en wethouders

Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Op 26 juli, 2, 9 en 16 augustus vervalt het spreekuur van B&W.

Laatst gewijzigd op: 14 juli 1999


---

Deel: ' Agenda Vergadering gemeenteraad Weert '
Lees ook