Gemeente Weert


Vergadering gemeenteraad
Op donderdag 28 oktober om 19.30 uur vindt in de raadzaal van het Weerter stadhuis de eerstvolgende raadsvergadering plaats.

Agenda


1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 30 september
1999.


2.

a. Vaststellen van de hercalculaties van de Kempen (9e), Kampershoek (5e) en Centrum Noord;

b. Vaststellen van de grondprijzen voor bedrijfsterreinen;
c. Kennisnemen van de geraamde voeding van het fonds stadsuitleg.


3. Kennisnemen van de notitie Financiële positie van het grondbedrijf in relatie tot beschik-bare stadsvernieuwingsmiddelen.


4. Afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding van de familie van Driel-Litjens, Tobbersdijk 36, alhier.


5.

a. Kennisnemen van de verkoop van een strook grond van 5 meter diep door Meulen Bouwpromotie B.V. aan de bewoners van de woningen Pastoor Rieterstraat 31 t/m 51 voor de prijs van f 210,00 per m² (exclusief b.t.w.) onder voorwaarde dat alle bewoners bereid zijn om tot aankoop te besluiten;

b. Sluiten van een aanvullende realiseringsovereenkomst met Meulen Bouwpromotie B.V. ten behoeve van een versnelde realisering van woningbouw in een alsnog toegevoegd deel aan het middengebied van het bestemmingsplan Boshoven/Vrakker-West nader aangeduid als Leumenhof.


6. Vaststellen van het bestemmingsplan Boshoven/Vrakker-West.


7. Goedkeuren van de overeenkomst met N.V. Deponie Limburg inzake de baggerspecie-verwerking op de stortplaats aan de Hazenweg.


8. Vaststellen van het bestemmingsplan N.R.P.-gebied.


9. Vaststellen van de in te dienen gemeentelijke prioriteitenlijst ten behoeve van het provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma rijksmonumenten 2000-2005 e.v..


10.

a. Akkoord gaan met de jaarrekening 1998 van de Stichting Zwembad De IJzeren Man;

b. Vaststellen van het definitieve prijssubsidie 1998 op 281.208,46.


11.

a. Vaststellen van de afrekeningen kinderopvang 1996, 1997 en 1998;
b. Toekennen van een eenmalig subsidie ad 83.595,00 aan de Stichting Kinderopvang Humanitas.


12. Instemmen met de vervanging van het leden-, catalogus- en uitleenadministratiesysteem van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert en het voorlopig maximaal subsidie 2000 verhogen met een bedrag van 85.500,00.


13. Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen:


a. Besluit van burgemeester en wethouders van 5 oktober 1999 om een procedure te starten tot ontruiming van het pand Kerkstraat 8, alhier.

b. Besluit van burgemeester en wethouders van 5 oktober 1999 tot het instellen van cassatie bij de Hoge Raad tegen het arrest van het gerechtshof te s-Hertogenbosch betreffende de toewijzing van de vordering van de heer P.S.H. Kuppens en zes anderen tot terugbetaling van de betaalde (exploitatie)kosten voor het bouwrijp maken en het aanbrengen van voorzieningen in verband met gekochte bouwkavels aan de Erasmushof.

c. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 27 augustus tot en met 23 september 1999:

+ Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr.
278, 280, 283, 285, 290;

+ Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 286, 291, 292, 294, 295, 296, 299, 301, 302 en 304;
+ Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 279, 281,
282, 284, 287, 288, 289, 293, 297, 298, 300, 303 en 305.
d. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen.

e.

+ Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 1999 en eenmalige budgettaire ruimte 1999;

+ Overzicht reserves en voorzieningen.

Deel: ' Agenda vergadering gemeenteraad Weert '
Lees ook