Gemeente Weert


Vergadering gemeenteraad
De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 30 september a.s. om 19.30 uur in de raadzaal in het Weerter stadhuis.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:


1. Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 1 juli 1999, 8 juli 1999 en 22 juli 1999.


2. Instemmen met de bestemming van de saldi 1998 van het Gewest Midden-Limburg en het te restitueren bedrag ad fl. 54.897,69 inzetten ter vermindering van het begrotingstekort.


3. Kennisnemen van de 14e t/m 18e wijziging van de begroting 1999 van het Gewest Midden-Limburg en instemmen met de bijgevoegde reactie.


4.

a. Verkopen van het pand Noordkade 49a (de voormalige bedrijfswoning van Kupers) met ± 2.700 m² grond aan de heer R. Vaessen, Maasenweg
6, alhier

b. Aankopen van het perceel W 24, gelegen aan de Maasenweg, van de heer R. Vaessen.


5. Afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding van de heer E.M. Beerens, Kerkstraat 14, alhier.


6. Afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding van de heer L.M.G. Bosmans, Kraanweg 6, alhier.


7. Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Amentstraat 2 in verband met het vernieuwen van een tankstation.


8. Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Schoolstraat
16-18 in verband met de bouw van het Waagtheater met 4 appartementen en een parkeergarage.


9. Afwijzen van het verzoek van de heer G.M.M. Wullems, Oelemarkt 15, alhier tot wijziging van de bestemming voor het pand Oelemarkt 15.


10. Sluiten van een aanvullende realiseringsovereenkomst met Meulen Bouwpromotie B.V. ten behoeve van versnelde realisering van woningbouw in een alsnog toegevoegd deel aan het middengebied van het bestemmingsplan Boshoven/Vrakker-West, nader aangeduid als Leumenhof.


11. Ongegrond verklaren van de ingediende bezwaarschriften in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten betrekking hebbende op de percelen in het gebied Laarveld en het eerder genomen besluit handhaven.


12. Instemmen met het bestuursakkoord Weert/Nederweert inzake de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.


13.

a. Vaststellen van de raamovereenkomst volwasseneneducatie met ROC-Gilde voor 1999/2000;

b. Vaststellen van de overeenkomst volwasseneneducatie met ROC-Gilde voor 1999/2000;

c. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 20.000,00 ten laste van de reserve inburgering voor begeleiding van wijklessen.


14.

a. Kennisnemen van het overzicht van de problematiek bij de Stichting Cultureel Centrum de Munt;

b. Kennisnemen van de te nemen maatregelen ter verbetering van de situatie;

c. Instemmen met het verhogen van het maximaal subsidie 1999 met fl.
112.000,00 tot een bedrag van fl. 1.774.270,00.


15.

a. Kennisnemen van de jaarrekening 1998 van de Stichting Cultureel Centrum de Munt;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1998 op fl. 1.983.659,74.


16.

a. Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 1998 van de Stichting Streekmuziekschool Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1998 op fl. 1.153.100,78.


17.

a. Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 1998 van de Stichting Kunstcollege Regio Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1998 op fl. 692.649,64.


18.

a. Kennisnemen van de jaarrekening 1998 van de Stichting Welzijn Ouderen Weert, de Roos;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1998 op fl. 795.192,00.


19.

a. Kennisnemen van de jaarrekening 1998 van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 1998 op fl. 1.662.152,00.


20. Kennisnemen van de Bestuursopdracht Museumbeleid en instemmen met het opschorten van het beleid beeldende kunst.


21. Toekennen van een subsidie ad fl. 62.204,61 aan het R.K. Kerkbestuur van de parochie St. Joseph, Keent voor herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw.


22. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. .. voor het ontwikkelen van een visie op de gemeentelijke organisatie Weert.


23. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad fl. 100.000,00 voor de afronding van het bestemmingsplan buitengebied 1998 tot en met de goedkeuringsfase.


24. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 815.299,00 voor de aanleg van het wijkpark Molenakker.


25. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 720.000,00 voor de aanleg van drukriolering 1999 in en in de omgeving van de Wijffelterbroekdijk, Heltenbosdijk en Stramproyergrensweg.


26. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 690.607,00 voor de aanleg van diverse recreatieve en natuureducatieve voorzieningen in Weert in het kader van het Euregioproject Grensoverschrijdend Landschap Stramprooierbroek.


27. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad fl. 227.327,00 voor de herinrichting van de Beekstraat.


28. Beschikbaar stellen van een krediet ad fl. 799.444,14 als gemeentelijke bijdrage in de kosten voor aanleg van
c.a.i.-aansluitingen in de onrendabele gebieden.


29.

a. Beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage ad fl.
48.000,00 aan de samenwerkende hulporganisaties ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije.

b. Schrijven van mw. M.M.G.J. Sonneville-Stassen namens de C.D.A.-fractie d.d. 28 augustus 1999 inzake het verzoek aan de voorzitter om een financiiole bijdrage ad fl. 1,00 per inwoner beschikbaar te stellen voor de getroffenen in Turkije.

Ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert is voornoemd schrijven, alsmede het antwoord van ons college, aan de agenda toegevoegd.


30. Schrijven van de heer A. Mv*ller, voorzitter van de fractie GroenLinks d.d. 15 augustus 1999 inzake vragen aan de voorzitter over het parkeerbeleid ten aanzien van huisartsen in functie. Ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert is voornoemd schrijven, alsmede het antwoord van ons college, aan de agenda toegevoegd.


31. Schrijven van de heer F.H.H. Weekers, voorzitter van de fractie V.V.D. d.d. 29 augustus 1999 inzake vragen aan de voorzitter over de gemeentelijke organisatiestructuur in verband met het vertrek van twee directeuren.
Ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert is voornoemd schrijven, alsmede het antwoord van ons college, aan de agenda toegevoegd.


32. Schrijven van de heren A. Schouwenaars en A. Kirkels namens de V.V.D.-fractie inzake vragen over het ruimen van (zwerf)vuil rond de Roeventerpeel.
Ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert is voornoemd schrijven, alsmede het antwoord van ons college, aan de agenda toegevoegd.


33. Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aannemen:


a. Vonnissen van de arrondissementsrechtbank Roermond tot vervroegde onteigening van de panden Kerkstraat 6 en 8, alhier.
b. Besluit van burgemeester en wethouders van 7 september 1999 om af te zien van het instellen van hoger beroep tegen de uitspraken van de arrondissementsrechtbank Roermond op de ingediende beroepschriften van Meulen Bouwpromotie B.V. en de heren Driessen en Smeets tegen het raadsbesluit van 28 januari 1999 tot het buiten behandeling laten van de bezwaarschriften tegen het aanwijzen van gronden in het gebied Laar-Zuid waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing is.
c. Besluit van burgemeester en wethouders van 31 augustus 1999 tot het aanvragen van afzonderlijke verklaringen van geen bezwaar voor de aanleg van de infrastructuur in respectievelijk het noordelijk deel en voor het midden- en zuidelijk gedeelte van het plangebied Boshoven/Vrakker-West.

d. Besluit van burgemeester en wethouders van 13 juli 1999 tot het voeren van verweer tegen het toewijzen van de woonwagenstandplaats aan de Industrieweg 19 te Stramproy aan de heer C. Jansen, standplaats hebbende nabij de Laarderweg, alhier.
e. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 18 t/m 26 augustus 1999.

+ Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr.
212, 214, 219, 223, 225, 234, 235, 237, 245, 246, 252, 254,
264, 265 en 273;

+ Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 216, 217, 218, 227, 230, 231, 232, 233, 236, 239,
240, 243, 248, 249, 253, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
269 en 276;

+ Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 210, 211,
213, 215, 220, 221, 222, 224, 226, 228, 229, 238, 241, 242,
244, 247, 250, 251, 256, 263, 266, 267, 268, 270, 271, 272,
274, 275 en 277.

f. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen.

g.

+ Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 1999 en eenmalige budgettaire ruimte 1999;

+ Overzicht reserves en voorzieningen.

OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen


30-9 Raadsvergadering

11-10 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid
11-10 Commissie Nutsbedrijven, Sociale en Economische Zaken en Toerisme

12-10 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken
13-10 Commissie Gemeentewerken

14-10 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en aansluitend Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu

18-10 Commissie Financiën

28-10 Raadsvergadering

3-11 Raadsvergadering: beschouwingen (18.00 uur)
4-11 Raadsvergadering: vaststelling begroting (13.00 uur)

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het Weerter stadhuis aan de Beekstraat 54 (behalve indien anders aangegeven) en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis.
Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten


30-9 Welstandscommissie 9.30 uur

14-10 Welstandscommissie 9.30 uur

28-10 Welstandscommissie 9.30 uur
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis. Men dient zich vooraf aan te melden via tel.(0495)575242.

Spreekuur burgemeester en wethouders

Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat.

Laatst gewijzigd op: 22 september 1999

Deel: ' Agenda vergadering gemeenteraad Weert '
Lees ook