Gemeente Westervoort

Gemeenteraad
Op maandag 10 februari 2003, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de gemeenteraad plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

* Spreekrecht burgers.

* Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering d.d. 13 januari 2003.
* Lijst van ingekomen stukken.

* Toekomst samenwerking in de stichting ESKAN. (Spreekrecht).
* Concept-jaarplan 2003 Openbare Orde, Veiligheid en Leefbaarheid gemeente Westervoort.(Ja).

* Wijzigiging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek Liemers. (Ja).

* Subsidie 2003 Stichting Markant Educatieve Diensten.
* Verzoek om planschade. (Ja).

* Begrotingswijzigingen. (Ja).

* Mededelingen.

* Afdoening gestelde vragen in raadsvergaderingen (er zijn geen vragen in behandeling).

* Rondvraag.

* Burgerrondvraag.
(Zaken die niet aan de orde zijn geweest).

* Sluiting.

De begrotingswijzigingen liggen voor belangstellenden ter inzage en zijn verkrijgbaar bij bureau financiën. De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Spreekrecht burgers

Aan het begin van iedere vergadering is een half uur ingeruimd voor "spreekrecht" voor de burger(s) over onderwerpen die op de agenda staan vermeld en die zijn aangeduid met inspreekrecht Ja. Wie daarvan gebruik wil maken, krijgt gedurende vijf minuten de gelegenheid dit te doen. Binnen de 30 minuten kunnen dus 6 mensen vijf minuten het woord voeren; mocht het zo zijn, dat er meer "insprekers" zijn, dan wordt de beschikbare tijd eerlijk verdeeld.
Na de officiële rondvraag van de vergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat.
Commissie Maatschappelijke Zorg
Zodra de agenda bekend is wordt deze hier gepubliceerd. Commissie Leefmilieu
Zodra de agenda bekend is wordt deze hier gepubliceerd. Commissie Beheer

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergadering gemeenteraad Westervoort '
Lees ook