Provincie Friesland

Persberichten

Agenda vergadering Provinciale Staten 3 oktober

Gedeputeerde Staten hebben vandaag de wurklist vastgesteld van de vergadering van Provinciale Staten van 3 oktober aanstaande. Op de wurklist staan onder andere de volgende punten:
- het Koepelconvenant Herstructurering Openbaar Bibliotheekwerk tussen VNG, IPO en het Ministerie van OC&W;

- de wijziging van de verordening van het plattelandsbeleid;
- statutenwijziging van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen;
- borgstelling Stichting Tuinbouwontwikkeling;
- verlening financiële steun voor de veemarkt Leeuwarden;
- de nota integriteit;

- de bestuursopdracht actualisatie Regiovisie Geestelijke gezondheidszorg Fryslân;

- verordening bezwaarschriften SNN

- het wijzigingsbesluit van de Euro, Wet Inkomstenbelasting 2001 en Wet Personenvervoer 2000;

- het Kompas jaarprogramma 2002;

- de herziene financieringsopzet Thialf;

- de Kompas-aanvraag Middelseerûte;

- de inperkingen van een aantal alternatieven Noordwest-tangent Leeuwarden.

12 september 2001

Terug naar overzicht laatste nieuws

Deel: ' Agenda vergadering Provinciale Staten Friesland '
Lees ook