Provincie Limburg

Agenda PS Voor vergadering op 9 februarie 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 09 februari 1999 vastgesteld op 23 februari 1999.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Begroting 1999 Weert. Gedeputeerde Staten hebben besloten de begroting 1999 van de gemeente Weert goed te keuren en in 1999 het begrotingstoezicht op maat toe te passen.

Overdracht gemandateerde Gedeputeerde Staten hebben een besluit bevoegdheden. tot wijziging van het mandaatstatuut vastgesteld.

Risicospreiding uitvoering GS en de Streekgewesten WM en OZL Europese structuurfondsen. willen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor eventuele risico's bij de uitvoering van de EFRO-D2 programma's voor Zuid-Limburg. Daartoe is een intentieverklaring opgesteld die nu ter ondertekening aan de beide gewesten wordt voorgelegd.

Ontwikkelingen m.b.t. MAA GS hebben PS voorgesteld om kennis te en bijdrage in exploitatie- nemen van de ontwikkelingen met tekort van Maastricht betrekking tot Maastricht Aachen Air- Aachen Airport. port en de provinciale bijdrage voor 1999 vast te stellen op 40% van het exploitatietekort met een maximum van f 2,4 miljoen.

Besteding Gebundelde GS hebben PS een voorstel gedaan over Doeluitkering kleine de besteding van de Gebundelde infrastructuur 1999. Doeluitkering kleine infrastructuur
1999.

Wegenoverdracht aan de Gedeputeerde Staten hebben gemeente Eijsden. besloten PS voor te stellen de in Eijsden gelegen provinciale weggedeelten (N591 Maastricht- Eijsden, N592 Maastricht-Withuis en N593 Gronsveld-Mheer) per
1 april 1999 aan deze gemeente over te dragen.

Uitruil van weggedeelten Gedeputeerde Staten hebben besloten met de gemeente Horst. Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot uitruil van gedeelten van de provinciale wegen N553 Horst- Venray, N554 Horst-Wanssum en N556 Venlo-Sevenum met de gemeente Horst.

Wijziging Limburgs water- GS hebben : schapbestel. 1. een voorontwerp-besluit vastgesteld;
2. de ondernemingsraden uitgenodigd voor overleg;
3. de dagelijkse besturen uitgenodigd voor overleg;
4. het voorontwerp-besluit, de vervolg- stappen en de verzonden brieven ter kennisneming gestuurd aan de leden van de Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat.
De heren Bronckers, Eurlings en De Waal stemmen niet in met dit besluit op grond van hun overtuiging dat de
2 plus variant onvoldoende is onderzocht en bekeken.

Vaststelling door GS van Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp het ontwerp voor de voor de Streekplanuitwerking Venlo - Streekplanuitwerking Trade Port Noord vastgesteld. Venlo - Trade Port Noord Tevens hebben Gedeputeerde Staten het en het bijbehorende MER. bijbehorende MER Trade Port Noord vastgesteld. Aansluitend wordt de formele planprocedure in gang gezet.

Jaaroverzicht 1998 met Gedeputeerde Staten hebben de betrekking tot rapportage inzake de huisvesting van huisvesting status- statushouders over het jaar 1998 houders. vastgesteld. De minister van Binnenlandse Zaken en de Limburgse gemeenten worden van deze rapportage in kennis gesteld.

Kwalitatieve woning- Gedeputeerde Staten hebben kennis- marktanalyse. genomen van het in opdracht van de provincie verrichte onderzoek naar de kwalitatieve aspecten van de woning- markt. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten gevolg te geven aan een aantal van de in het onderzoek gedane aanbevelingen.

Verzoek op grond van de Gedeputeerde Staten hebben besloten WOB van Limado Autobanden de gevraagde milieu-informatie te B.V., betreffende milieu- verstrekken, met uitzondering van informatie over TeKa vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Banden Recycling B.V.

Ondertekening intentie- Gedeputeerde Staten hebben besloten verklaring Le Patriarche. in te stemmen met de uitvoering van:
1. een pilot-project drugsverslaafden door Le Patriarche en de gemeente Heerlen en een intentieverklaring terzake te ondertekenen;
2. f 100.000,- GSB-middelen versla- vingszorg te reserveren voor het opstarten van een Le Patriarche- contactbureau;
3. over de resterende GSB-middelen verslavingszorg convenant Heerlen precieze afspraken te maken met de gemeente Heerlen.

Vragen op grond van art. 21 GS hebben de vragen beantwoord van RvO van Provinciale Staten. mw. Meerten (OU55+)en de heer Kersten (OU55+) over de bedrijfsverplaatsing bakkerij Erckens te Brunssum en over hulpmiddelen van stoma-patienten, van de heer Boudewijn (PNL) over de carna- valsbutton van streekvervoerder Hermes en van de heer Van Dael (CDA) over het convenant A73.

Deel: ' Agenda vergadering Provinciale Staten Limburg '
Lees ook