Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Commissie Stadsontwikkeling (18/02) ¦ Raadscommissie voor Welzijn (19/02) ¦ Stukken voor de vergaderingen

Op de Agenda

Op deze pagina worden de aankondigingen van informatiebijeenkomsten en vergaderingen geplaatst. De agenda's van commissie- en gemeenteraadsvergaderingen vindt u ook onder de rubriek 'Raadsinformatie'. Daar zijn zowel de agenda's als ook de bijbehorende stukken van vergaderingen raadplegen.

Commissie Stadsontwikkeling (18/02)

Op maandag 17 februari vergadert de commissie Stadsontwikkeling. De vergadering is van 19.00-20.00 uur en vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor (Oldehoofsterkerkhof 2) te Leeuwarden.

De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Rondvraag
3. A. Vaststellen verslag d.d. 21 januari 2003 B. Vaststellen verslag d.d. 27 januari 2003 4. Analyse raadsinitiatief Oldehoofsterkerkhof 5. Sluiting

Deze vergadering is openbaar. Burgers, belangstellenden en belanghebbenden kunnen deze vergadering bijwonen. U kunt uw mening of standpunt over bovenstaande agendapunten kenbaar maken aan de commissie door gebruik te maken van uw spreekrecht. Indien u gebruik wilt maken van uw mogelijkheid tot inspreken dient u dit aan te melden bij de commissiegriffier, mw. J. Veninga, (058) 233 23 72. Dit kan tot 17 februari, 12.00 uur.

Raadscommissie voor Welzijn (19/02)

Openbare vergadering op 19 februari 2003, om 19.30 uur in kamer 50 Bestuurscentrum Leeuwarden, Groeneweg 1.

Op de agenda staat:
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 7 januari 2003.
3. Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 8 januari 2003.
4. Bespreken Beleidsplan Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2003. 5. Toelichting door wethouder A.A.M. Brok op de Culturele profielschets noordelijke convenantpartners: 'Voor kwaliteit en ontwikkeling; noordelijke ambities voor cultuur in de periode 2005-2008'.
6. Bespreken: Van oriëntatie naar definitie van de Kenniscampus. 7. Bespreken Jaarverslag Leerplicht 2000-2001 en 2001-2002. 8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Stukken voor de vergaderingen

De stukken voor de aangegeven vergaderingen van gemeenteraad en commissies liggen ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, en bij de Openbare Bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 te Leeuwarden.

Overigens kunt u de vergaderstukken ook raadplegen via de rubriek Raadsinformatie
Vergaderschema commissies en raad 2003.doc Vergaderdata wijkpanels 2003

Deel: ' Agenda vergadering raadscommissie Leeuwarden '
Lees ook