Gemeente Uithoorn

VERGADERINGEN
SPREEKRECHT

In de komende periode hebben burgers bij het begin van elke raadsvergadering spreekrecht. Hiervoor is maximaal dertig minuten uitgetrokken.

Voorwaarde is dat de aanwezige burger het woord wil voeren over een onderwerp dat voor die vergadering is geagendeerd. Indien er meer sprekers zijn dan wordt de beschikbare tijd van dertig minuten evenredig over het aantal sprekers verdeeld.

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, meld dit dan 48 uur vóór het begin van de vergadering bij de raadsgriffier, de heer H.J. Volkers, tel. 513963 of via e-mailadres griffie@uithoorn.nl. Geef dan ook door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Vergadering raad

De gemeenteraad vergadert op donderdag 6 maart in de raadzaal van het gemeentehuis.
De voorlopige agenda luidt als volgt:


- Opening

- Aanwijzen primus

- Vaststellen agenda

- Spreekrecht

- Vragenuur

- Besluitenlijst 30 januari 2003

- Ingekomen stukken en mededelingen

- Verordening Participatieraad Gehandicapten Uithoorn 2003
- Voorbereidingsbesluiten Boterdijk 95 en Korte Eind 1
- Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollandse Bestuursschool

- Verdaging verordening ex art 213 a Gemeente Wet
- Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Uithoorn 2003

- Wijzigen begroting 2003

- Sluiting

VERGADERSCHEMA RAADSCOMMISSIES EN GEMEENTERAAD 2003

6 maart: gemeenteraad

12 maart: commissie voor ruimte, leefomgeving en middelen 13 maart: commissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg 27 maart: commissie voor bestuurlijke vernieuwing 3 april: gemeenteraad

9 april: commissie voor ruimte, leefomgeving en middelen 10 april: commissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg 24 april: commissie voor bestuurlijke vernieuwing 8 mei: gemeenteraad

14 mei: commissie voor ruimte, leefomgeving en middelen 15 mei: commissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg 5 juni: gemeenteraad

11 juni: commissie voor ruimte, leefomgeving en middelen 12 juni: commissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg 19 juni: commissie voor bestuurlijke vernieuwing 26 juni: gemeenteraad

De vergaderingen vinden gewoonlijk plaats in het gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur.
Echter: de vergaderingen van de commissie bestuurlijke vernieuwing beginnen om 19.30 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Agenda vergaderingen gemeente Uithoorn '
Lees ook