Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ200055
datum
13-01-2000

onderwerp
Agenda Landbouwraad d.d.24 en 25 januari 2000 te Brussel doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mee dat op maandag 24 en (eventueel) dinsdag 25 januari a.s. te Brussel een vergadering zal worden gehouden van de Europese Ministers van Landbouw. De voorlopige agenda bevat 8 punten. De nieuwe voorzitter van de Landbouwraad, Minister Capoulas Santos, zal bij aanvang van de vergadering de prioriteiten van het Portugese voorzitterschap toelichten. Het voorzitterschap zal daarnaast informatie verschaffen over de stand van zaken ten aanzien van het intergouvernementele forum over de bossen. De Commissaris zal het Witboek voor de voedselveiligheid presenteren. In de Raad zal tevens een oriënterend debat worden gevoerd over het voorstel met betrekking tot de verplichte etikettering van rundvlees. Tot slot zal worden gesproken over de invoering van een identificatie- en registratiedatabase voor varkens.

up

datum
13-01-2000

kenmerk
IZ200055

bijlage

1. Goedkeuring van de agenda
2. Goedkeuring van de lijst met A-punten
3. Presentatie van het werkprogramma van het Portugese voorzitterschap
De voorzitter zal in de Raad een toelichting geven bij de prioriteiten van het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie, gedurende de eerste helft van 2000. Tijdens de eerste zes maanden van dit nieuwe jaar zal het voorzitterschap in ieder geval de volgende onderwerpen behandelen: wijziging van de marktordeningen voor katoen, vlas en hennep, rijst en bananen, etikettering van rundvlees, exportrestituties voor verwerkte landbouw-producten (non annex 1), het Witboek voor de voedselveiligheid en de follow-up van de WTO-onderhandelingen. Tijdens de informele Landbouwraad zal hoogst waarschijnlijk de vraag aan de orde komen of er een beleid moet worden ontwikkeld gericht op het instandhouden van de grote verscheidenheid binnen de landbouw in de Europese Unie.
4. (eventueel) Etikettering van rundvlees
Medio december 1999 heeft de Raad de beslissing genomen om de inwerkingtreding van de verplichte etikettering van rundvlees met acht maanden uit te stellen tot 1 september 2000. De reden voor het uitstel is gelegen in het feit dat de technische voorbereiding voor verplichte etikettering in nog vrijwel geen enkele Lidstaat is afgerond. Oorspronkelijk stelde de Commissie een voorstel van één jaar voor.
De komende maanden zal hard gewerkt moeten worden om op tijd gereed te zijn met de besprekingen van het voorstel voor de invoering van het verplichte rundvleesetiket. Het voorstel is in verband met het belang voor de volksgezondheid gebaseerd op artikel 152 van het Verdrag, hetgeen betekent dat de medebeslissingsprocedure met het Europese Parlement van toepassing is.
Het Portugese voorzitterschap heeft aangegeven dat in de Raad, aan de hand van een aantal concrete vragen, een oriënterend debat zal worden gevoerd over de vraag welke vermeldingen verplicht op het etiket moeten worden opgenomen.
5. Intergouvernementeel forum over de bossen
Naar verwachting zal het voorzitterschap informatie verschaffen over de stand van zaken ten aanzien van de voorbereiding van de vergadering van het IFF (Intergouvernemental Forum on Forests), die in februari a.s. plaats zal vinden. Tijdens die vergadering zal de vraag aan de orde komen in welke vorm de toekomstige beleidsdiscussie op het gebied van bossen en bosbouw moet worden gestructureerd. De inzet van de Europese Unie is om een juridisch bindend mechanisme te realiseren, waarbij de voorkeur uitgaat naar een mondiaal bossenverdrag. Binnen de Europese Unie treedt echter langzamerhand een zekere kentering op in deze positie. Enkele Lidstaten plaatsen voorzichtig vraagtekens bij de noodzaak van een dergelijk mondiaal verdrag.
Nederland is van mening dat zo spoedig mogelijk alle bossen onder een regime van duurzaam beheer moeten komen. Dit betekent dat alle functies van het bos (productief vermogen, biologische diversiteit, recreatie e.d.) langdurig beschermd en gegarandeerd worden. De voorkeur gaat daarbij uit naar een mondiaal bossenverdrag, maar Nederland zou zich eventueel ook kunnen vinden in een bossenprotocol bij het Verdrag inzake de Biologische Diversiteit.
6. (eventueel) Witboek voor de voedselveiligheid Op 12 januari jl. heeft de Commissie het Witboek voor de voedselveiligheid formeel vastgesteld. De Commissaris zal daarom in de Raad een presentatie geven over dit Witboek. In het Witboek wordt een beeld gegeven van het nieuwe beleid voor voeding en voedselveiligheid. Dit beleid zal praktischer, dynamischer en veelomvattender zijn dan hetgeen nu op Europees niveau is geregeld. Het nieuwe beleid zal rusten op drie pijlers: verantwoordelijkheid, van 'farm' tot 'fork' en traceerbaarheid. Het is de bedoeling dat alle voorstellen vóór het einde van het jaar 2000 aan de Raad en het Europese Parlement worden aangeboden. Wat betreft de Europese voedselveiligheidsinstantie is duidelijk geworden dat de Commissie kiest voor een organisatie met een adviserende rol. Er bestaat echter nog onduidelijkheid over de rol, de exacte verantwoordelijkheden en over de positionering van deze organisatie.
Het Nederlandse kabinet is van mening dat een Europese voedselveiligheidsinstantie een positieve bijdrage kan leveren aan het Europese voedselveiligheidsbeleid en het vertrouwen van de consument. De presentatie en de nadere uitwerking van dit initiatief van de Commissie worden dan ook positief kritisch tegemoet gezien.
7. (eventueel) Intracommunautaire handel in runderen en varkens In de Raad zal worden gesproken over het uitstel van de invoering van de identificatie- en registratie- (I&R) database voor varkens, die eigenlijk op 31 december 1999 gereed had moeten zijn. Deze datum werd niet gehaald omdat een groot aantal Lidstaten hun systeem niet op orde hebben. Daarom stelt de Commissie voor om een aantal zaken later in te voeren.
Het gaat in dit geval om:
a. de nationale verplichting tot het hebben van een geautomatiseerd centraal register van bedrijven met varkens (uitstel tot eind 2000),
b. het opnemen van de verplaatsingen vanaf het bedrijf waar de dieren geboren zijn in een dergelijke database (uitstel tot eind 2001), en
c. het opnemen van verplaatsingen vanaf alle overige bedrijven van dieren in een dergelijke database (uitstel tot eind 2002).
Nederland is niet gelukkig met het voorstel tot uitstel. Gelet op de opgedane ervaringen in de varkenspestcrisis van 1997 is een sluitend I&R-databasesysteem van zeer grote waarde. Uitstel is dan ook zeer onwenselijk. Het geeft bovendien een verkeerd signaal aan de consument die juist een groot belang hecht aan voedselveiligheid.
Diversen
a. Organisatie van toekomstige werkzaamheden

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


Deel: ' Agenda vergaderingen Landbouwraad te Brussel '
Lees ook