Gemeente Ede

Verkeersveiligheid, Ede-centrum en Veldhuizen A in raadscommissies

Gisteravond begon de serie raadscommissiebijeenkomsten als voorbereiding van de raads-vergadering op 13 april 2000. Ook staan regelmatig andere onderwerpen op de agenda. Deze week zijn er drie commissiebijeenkomsten, volgende week volgen er vier. Die openbare vergaderingen beginnen allemaal om 19.00 uur. U bent als belangstellende van harte welkom. U mag meepraten volgens de regeling Spreekrecht voor het publiek.

Onderwijs, cultuur en recreatie
Op maandag 20 maart bespreekt de raadscommissie voor Onderwijs, Cultuur en Recreatie (OCR) de verhoging van de kilometergrenzen voor het speciaal basisonderwijs en de notitie "GOAL nader geformuleerd 2000-2002" over het onderwijsachterstandsbeleid in de komende jaren.
Verkeersveiligheid
Op dinsdag 21 maart buigen de leden van de raadscommissie Verkeer en Openbaar Beheer (V OB) zich over de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid en het voorstel voor korte termijn maatregelen als vervolg op de Nota Hoofdwegenstructuur. Daarna bekijken zij de videopresentatie Kroniek 1999 van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.

Voortgang project Ede-centrum
De raadscommissie Economie, Grond, Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk Gebied (EGROS) komt op woensdag 22 maart bijeen voor bespreking van de voortgangsrapportage over het project Ede-centrum, de verklaring van geen bezwaar voor Mon Reve, twee verzoeken om planschadevergoeding en het gemeentelijk beleid voor parkeren voor kerkelijke en sociaal-culturele instellingen.

Commissie VRS
Op donderdag 23 maart vergaderen de leden van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied en Sport (VRS). Zij krijgen informatie over de projecten Veldhuizen A, het plan van aanpak voor de uitvoering van de structuurvisie Lunteren, het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid/Stedelijk Ontwikkelingsgebied Ede (SOE) en Ontwikkelingen Kernhem en over de beleidsnota Wijziging Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarbij zijn ook leden van de commissie EGROS aanwezig. De commissie bespreekt gedeeltelijke herzieningen van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Edeseweg-Vijfsprongweg (schakelstation), het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Kruisbeekweg 45 te Lunteren en het bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe omgeving Brinkhorsterweg 3. Verder staat een verzoek om planschadevergoeding geagendeerd.
Spreekrecht voor publiek
Als belangstellende kunt u in de commissievergaderingen over een of meer agendapunten meespreken als u zich vooraf bij de commissiesecretaris aanmeldt. De volledige agenda van de commissievergaderingen ligt ter inzage in het Gemeentelijk Info-Centrum, Raadhuisplein (ingang Centrum). De commissiesecretarissen zijn bereikbaar onder telefoonnummer (0318) 68 03 72
J.C. Bolluyt (OCR), 68 05 59 J.R. ten Cate (VOB), 68 02 35 J. Maltha (EGROS) en 68 04 32
W. van Plateringen (VRS).

_________________________________________________________________
Ede, 15 maart 2000

Deel: ' Agenda vergaderingen raadscommissies gemeente Ede '
Lees ook