Gemeente Houten


Vergaderingen raadscommissies
09/03/99

In de raadscommissies van volgende week worden onder andere de voorstellen behandeld die in de raadsvergadering van dinsdag 30 maart aan de orde zullen komen. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft, is welkom. Wie dat wil, mag over de agendapunten zijn mening naar voren brengen. De commissies kunnen dan in hun adviezen aan het college van burgemeester en wethouders met de gemaakte opmerkingen rekening houden.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De agendapunten waarvoor interesse is van de aanwezigen op de publieke tribune, worden als eerste behandeld.
Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat de hoofdingang van het gemeentehuis vanaf 21.30 uur gesloten is. Wie na dat tijdstip nog een gedeelte van een vergadering wil bijwonen, kan aanbellen bij de personeelsingang aan de achterkant van het gemeentehuis. De agenda's met bijbehorende voorstellen zijn in te zien bij het Wooninformatiecentrum aan Het Onderdoor nr. 23 en bij de Openbare bibliotheken.

Agendapunten
De commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Organisatie (BOVO) komt bijeen op maandag 15 maart om 20.00 uur en behandelt Notitie Vereniging Nederlandse Gemeenten afdeling Utrecht VNG "Op weg naar het nieuwe millennium" (presentatie door de secretaris VNG, afdeling Utrecht de heer Th. van Waes); Presentatie project KEK (Klant en Kantoor); Delegatie en mandaatstatuut gemeente Houten; Stand van zaken
30 april (presentatie door de projectleider, de heer B. Jansen); Lopende projecten in samenhang met Koninginnedag, millenniumproblematiek, KEK, automatiseringsproject; en Radio Houten.

De commissie Financiën, Grondbedrijf, Sport en Recreatie, Economische Zaken en Milieu (FEMS) vergadert op dinsdag 16 maart en behandelt o.a. Aanvraag hypothecaire geldlening SET; Milieu-communicatieplan; en Zwembad De Wetering.

De commissie Jeugd- en Jongerenbeleid, Onderwijs, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en Vervoer (JORI) vergadert op woensdag 17 maart om
20.00 uur. Op de agenda staat onder meer Levensloopbestendige woningen in De Lobben; en Subsidie aanvraag stichting Woodrock.

De commissie Welzijn, Cultuur, Sociale Zaken, beheer Openbare Ruimte en Volkshuisvesting (WOVC) vergadert op donderdag 18 maart om 20.00 uur en behandelt Uitvoeringskredieten 1999 GRP (gemeentelijk rioleringsplan); Advies aan de minister over plaatsing op lijst bescherm-de monumenten van Lekdijk 12a; en Nieuwe subsidiemethodiek stichting BOA.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Agenda vergaderingen raadscommissies Houten '
Lees ook