Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 996897
datum
18-10-1999

onderwerp
Agenda Visserijraad 26 oktober 1999 te Luxemburg (TRC 1999/3995) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Op 26 oktober 1999 zal te Luxemburg de Raad van Visserijministers bijeenkomen. Geagendeerd zijn de volgende onderwerpen: 1. Voorstel herziening van de gemeenschappelijke marktordening Tijdens de Raad van 30 maart jl. heeft de Europese Commissie het voorstel met betrekking tot een herziening van de marktordening gepresenteerd.
De komende Raad zal zich op basis van een aantal door het Voorzitterschap geformuleerde vragen in oriënterende zin buigen over het Commissievoorstel.

up

datum
18-10-1999

kenmerk
Viss. 996897

bijlage

De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe verordening zijn: + rationeler vissen via betere planning; + versterking van de positie van de vissers en hun producentenorganisaties (PO's) op de markt; + meer informatievoorziening aan de consument over het visproduct;
+ verbetering van het evenwicht tussen aanbod en vraag, zowel van verse vis direct voor de consument als in het verwerkingssegment.
In algemene zin sta ik positief tegenover de voorstellen en steun ik pogingen om via de marktordening te komen tot een betere aansluiting van het beheer van visbestanden op de werking van de markt.
Het is evenwel van belang dat het nieuwe regime voor de PO's de ruimte laat om het in Nederland ontwikkelde systeem van co-management (de Biesheuvelgroepen) te laten voortbestaan en waar nodig verder te ontwikkelen.
Ten aanzien van de voorgestelde verplichting tot etikettering steun ik het principe van een grotere transparantie voor de consument. Ik ben echter van mening dat marktpartijen hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben.
2. Voorstel voor de uitvoeringsbepalingen van de structuurmaatregelen in de visserijsector
Het voorstel bepaalt de maatregelen waarvoor, de voorwaarden waaronder, en de percentages waartegen het visserijstructuurfonds (FIOV) voor de periode tot van 2000 tot 2006 kan worden ingezet. Deze Verordening volgt op de besluitvorming over Agenda 2000 tijdens de Top van Berlijn, eerder dit jaar. Het Commissievoorstel is reeds besproken tijdens de Visserijraden van 30 maart en van 10 juni jl. Alle delegaties hebben toen de op de vlootherstructurering gerichte maatregelen in relatie met het Meerjarig Oriëntatie Programma voor de vloot (MOP) als meest belangrijke punt opgebracht.
Ik heb ervoor gepleit dat lidstaten (waaronder Nederland) die nog niet aan hun MOP-doelstellingen voldoen toch de hen toegewezen visserijstructuurgelden kunnen inzetten voor hun vissersvloot onder voorwaarde dat tegelijkertijd de vlootcapaciteit wordt teruggebracht. Nederland wil namelijk de zogenaamde 'vernieuwbouw' bevorderen. Hieronder wordt verstaan de omschakeling binnen met name de kottervloot naar andere visserijmethoden onder gelijktijdige reductie van de capaciteit gemeten in motorvermogen en bruto-inhoud. Op deze wijze kan Nederland dichter bij zijn capaciteitsreductiedoelstelling komen en tegelijkertijd meer duurzame vormen van visserij bevorderen.
In het Commissievoorstel is deze mogelijkheid niet opgenomen. Tijdens Raadsbijeenkomst van 10 juni jl. is geen akkoord bereikt over een door het Voorzitterschap voorgesteld compromis. Dit compromis bevatte weliswaar versoepelingen voor lidstaten die wel aan hun MOP voldoen, maar kwam op een aantal belangrijke punten, waaronder met name het hoge percentage voor verplichte capaciteitsreductie bij nieuwbouw en modernisering van schepen, niet tegemoet aan de wensen van de meerderheid van de Raad. Het Finse voorzitterschap borduurt voort op het tijdens de juni Raad voorgestelde compromis. In de kern - de op de vloot gerichte maatregelen - is dit compromis voor Nederland niet acceptabel, aangezien het de weg afsnijdt om met behulp van EU-fondsen een gewenste vlootontwikkeling onder gelijktijdige inlevering van capaciteit op gang te brengen. Omdat de klassieke sanering de afgelopen jaren in Nederland nauwelijks heeft gewerkt, lijkt deze omschakeling het instrument bij uitstek om in de buurt van de ons opgelegde MOP-reductiedoelstelling te komen. Bovendien grijpen de voorstellen in op de huidige, reeds zeer complexe MOP-regelgeving. 3. Visserijbetrekkingen met Marokko
Het visserijakkoord tussen de Gemeenschap en Marokko loopt in december dit jaar af. De Europese Commissie heeft Marokko begin dit jaar voorgesteld de onderhandelingen over een nieuw akkoord te starten. Tot nu toe hebben de Marokkaanse autoriteiten hiertoe geen bereidheid getoond.
De Europese Commissie zal de Raad informeren over de stand van zaken en haar initiële contacten; ook zal zij naar verwachting van gedachten willen wisselen over de te volgen strategie. Een toekomstig akkoord met Marokko zal door Nederland worden beoordeeld in het licht van kosteneffectiviteit, coherentie en duurzaamheid.
4. (evt.) Voorstel voor Raadsverordening en Raadsbesluit met betrekking tot het verzamelen van basisgegevens in de visserij Het betreft hier een presentatie door de Europese Commissie. Het voorstel is nog niet bekend.
5. Voorstel voor een Raadsverordening met betrekking tot de versterking van de dialoog over het gemeenschappelijk visserijbeleid met de industrie en met de betrokken kringen. Het betreft hier een presentatie door de Europese Commissie. De Commissie stelt voor om, tegelijkertijd met de hervorming van het Raadgevend Comité voor de Visserij, de Europese organisaties in de visserijsector te versterken en de communicatie met alle bij het gemeenschappelijk visserijbeleid betrokken groeperingen te verbeteren.
6. Visserijovereenkomsten met derde landen; kosten/batenanalyse De Visserijraad heeft in oktober 1997 een aantal conclusies getrokken over de toekomst van de visserijakkoorden van de Gemeenschap met derde landen. Eveneens had de Raad de Europese Commissie opgedragen een brede kosten/batenanalyse te laten uitvoeren en de uitkomst hiervan medio 1999 aan de Raad voor te leggen.
De Europese Commissie zal de Raad nu informeren over de stand van zaken.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Deel: ' Agenda Visserijraad te Luxemburg '
Lees ook