Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2002/3829
datum
29-05-2002

onderwerp
Agenda Visserijraad 1 juni 2002 te Luxemburg
TRC 2002/4896

bijlagen

Geachte Voorzitter,

De Visserijraad zal op 11 juni a.s. te Luxemburg bijeenkomen. De volgende onderwerpen zullen worden besproken. 1. Voorstellen met betrekking tot regulering diepzeevisbestanden (COM(2002)108 final, COM(2001)764 final).
De Europese Commissie heeft voor een aantal diepzeevisbestanden zowel maximaal toegestane vangsthoeveelheden als regulering van de visserij-inspanning voorgesteld. Gelet op de toenemende visserijdruk op deze soorten en de kwetsbaarheid van deze bestanden zijn beheersmaatregelen noodzakelijk. Het Voorzitterschap zal aan de Raad een compromis presenteren en streeft naar een politiek akkoord.
Ik acht het van belang dat de Raad over beide voorstellen tegelijkertijd zal besluiten. Een spoedige besluitvorming is naar mijn oordeel noodzakelijk. Het is mijn streven te komen tot een regulering van alle, door de Europese Commissie voorgestelde, diepzeevisbestanden. Ik betreur het dan ook dat het Voorzitterschap in het momenteel ter tafel liggend compromis een aantal diepzeevisbestanden, waaronder de voor de Nederlandse visserij belangrijke zilversmelt, heeft uitgezonderd.

datum
29-05-2002

kenmerk
Viss. 2002/3829

bijlage

2. Voorstel met betrekking tot herstel van kabeljauw- en heekbestanden (COM(2001) 724 def)
De Raad zal op basis van een aantal door het Voorzitterschap opgestelde vragen een eerste oriënterend debat voeren over het voorstel van de Europese Commissie inzake het herstel van kabeljauw- en heekbestanden. Voorgesteld wordt een meerjarig regime voor toegestane vangsthoeveelheden gecombineerd met regulering van de visserij-inspanning. Met de gekozen benadering in het voorstel kan ik op hoofdlijnen instemmen. Daarbij is het wel van belang dat de verschillende visserijtakken op proportionele wijze bijdragen in het herstel van de kabeljauw- en heekbestanden.
Besluitvorming is niet voorzien.
3. Herziening Gemeenschappelijk Visserijbeleid Commissaris Fischler zal naar verwachting de hervormingsvoorstellen presenteren. Een oriënterend debat is niet voorzien. Zodra de voorstellen formeel beschikbaar zijn, zal ik deze aan de Tweede Kamer toezenden.
4. Illegale, niet gerapporteerde en niet gereguleerde visserij Vooruitlopend op een Mededeling van Europese Commissie aan Raad en Europees Parlement inzake een actieplan heeft het Voorzitterschap een aantal conclusies voorgelegd. In de ontwerpconclusies wordt het belang van het FAO actieplan uit 2001 benadrukt en een effectieve aanpak van deze problematiek bepleit. De conclusies hebben op hoofdlijnen mijn instemming. 5. Diversen
a. Informele bijeenkomst visserijdirecteuren (Lanzarote 9, 10 en 11 mei 2002)
Het Voorzitterschap zal de Raad informeren over de discussies die tijdens de informele directeurenvergadering over het Europees structuurbeleid zijn gevoerd. b. Seminar inzake controle en handhaving (Madrid 21 en 22 mei 2002)
Het Voorzitterschap zal de Raad informeren over de gevoerde discussies tussen de nationale inspectiediensten over het toezicht op de naleving van de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
c. Situatie kabeljauwbestand Baltische Zee Dit punt is op verzoek van de Zweedse delegatie geagendeerd. d. Uitvoering Meerjarig Oriëntatie Programma IV Dit punt is op verzoek van de Duitse delegatie geagendeerd. Het betreft hier het voornemen van de Europese Commissie om in het bestaande structuurbeleid al elementen uit haar hervormingsvoorstellen te introduceren. Niet alleen de Bondsrepubliek Duitsland maar ook een aantal andere lidstaten waaronder Nederland verzetten zich hiertegen.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


---

Deel: ' Agenda Visserijraad te Luxemburg '
Lees ook