Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Agenda Voor De Vergadering Van De Raad Op 10 Juni 2002.

Vragenhalfuur aan college Aanvang 19.30 uur- tot (uiterlijk) 20.00 uur Opiniërend deel (tot uiterlijk 21.00 uur) Besluitvormend deel Voorzitter: burgemeester
Secretaris/griffier: secretaris Gespreksleider: burgemeester Secretaris/griffier: secretaris Voorzitter: burgemeester Secretaris/griffier: secretaris
Vragen 24 uur tevoren schriftelijk indienen bij de voorzitter
1. Opening

2. Vaststelling raadsagenda

3. Rondvraag publiek

4. Schriftelijke vragen raadsleden

6. Spreekrecht publiek
7. Revitalisering bedrijventerrein
Discussiepunten:

- Dienstwoningen

- Detailhandel

- Bedrijfsprofielen

- Infrastructuur

Pauze (15 minuten)
8. Spreekrecht publiek
9. Notulen van de vergadering van 13 mei 2002
10. Ingekomen stukken en mededelingen
11. Beeldkwaliteitsplan
Voorstel tot opdrachtverlening ontwikkeling beeldkwaliteitsplan Oude Kern en beschikbaarstelling benodigde krediet. 12. Verkeersmaatregelen Dwarsweg
Een voorstel wordt gedaan een krediet beschikbaar te stellen voor een duurzame veilige inrichting van de Dwarsweg 13. Motie bestuurlijke heroriëntatie.
14. Beleidsverslag sociale zaken 2001.
Voorgesteld wordt verslag vast te stellen.
15. Commissie bezwaar- en beroepschriften.
Voorgesteld wordt de oude verordening in te trekken en de nieuwe verordening vast te stellen. Tevens wordt in verband hiermee voorgesteld opnieuw de zittende leden in de commissie te benoemen. 16. Vergoeding commissieleden.
Voorgesteld wordt een verordening vast te stellen die de vergoeding regelt
17. Heffing eenmalig rioolaansluitrecht.
Voorgesteld wordt verordening vast te stellen die heffing regelt. 18. Voorjaarsnota 2002.
Voorgesteld wordt nota vast te stellen.
19. Controle hondenbelasting.
Voorgesteld wordt voor 2002 een bedrag
beschikbaar te stellen t.b.v. een algehele controle hondenbelasting
20. Aanvulling treasurystatuut.
Voorgesteld wordt treasurystatuut op enkele onderdelen aan te scherpen.
21. Begrotingswijzigingen
22. Sluiting

Deel: ' Agenda Voor De Vergadering Van De Raad Amerongen '
Lees ook