Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Agenda voor de vergadering van de raad op 8 juli 2002.

Vragenhalfuur aan college Aanvang 19.30 uur- tot (uiterlijk) 20.00 uur Opiniërend deel (tot uiterlijk 21.00 uur) Besluitvormend deel Voorzitter: burgemeester
Secretaris/griffier: secretaris Gespreksleider: burgemeester Secretaris/griffier: secretaris Voorzitter: burgemeester Secretaris/griffier: secretaris
Vragen 24 uur tevoren schriftelijk indienen bij de voorzitter
1. Opening

2. Vaststelling raadsagenda

3. Rondvraag publiek

4. Schriftelijke vragen raadsleden

6. Spreekrecht publiek
7. Bermen buitengebied. Als aan de orde is en gespreksnotitie die ingaat op de mogelijkheden tot structurele verbetering van de bermen in het buitengebied

Pauze (15 minuten)
8. Spreekrecht publiek
9. Notulen van de vergadering van 10 juni 2002 10. Ingekomen stukken en mededelingen
11. Beschikbaarstelling krediet voor het houden van een gebiedsmonitorEen krediet wordt gevraagd voor het houden van een bevolkings-onderzoek naar de veiligheid en de leefbaarheid in wijken.
12. Voorstel tot beschikbaarstelling krediet t.b.v. ontwikkelen bestemmingsplan bedrijventerrein
13. Voorstel tot wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Amerongen.Ontwikkelingen in het primair onderwijs maken het noodzakelijk betreffende verordening aan te passen.
14. Beschikbaarstelling kredieten t.b.v. huisvesting p.c. basisonderwijs in Amerongen. Het betreft noodzake-lijke huisvestingsvoorzieningen t.b.v. de Wilhelminaschool en de Regenboogschool. Beschikbaarstelling krediet voor aanschaf nieuw pakket bevolking. Betreft aanschaf en invoering nieuwe applicatie voor afdeling Burgerzaken.
15. Beschikbaarstelling krediet t.b.v. aanpassing WOZ-administratie. 16. Wijziging verordening op de heffing en invordering van leges 2002.Voorgesteld wordt leges voor monumentenvergunning in de verordening op te nemen.
17. Begrotingswijzigingen.
18. Sluiting.

Deel: ' Agenda voor de vergadering van de raad Amerongen '
Lees ook