Gemeente Brunssum

Uit de gemeenteraad

De gemeenteraad komt voor een vergadering bijeen op dinsdag 27 januari om 19.00 uur in de raadzaal van het Bestuurscentrum. Deze vergadering zal door de Lokale Omroep Onderbanken rechtstreeks op televisie worden uitgezonden op kanaal 50+ (704,25 Mhz). Belangstellenden zijn ook van harte welkom op de tribune in de raadzaal.

De agenda en bijbehorende vergaderstukken liggen voor publiek ter inzage bij de balie in de hal van het Bestuurscentrum, in de bibliotheek en in d'r Brikke-oave.

Na de opening komen onder meer de volgende agendapunten aan de orde.

2. Voorinzittersproblematiek WVG-vervoer

De SP heeft geruime tijd geleden al vragen gesteld over de voorinzittersproblematiek van het WVG-vervoer en de hulpverlening buiten kantoortijden van de Eerste Hulp in het ziekenhuis. Het college heeft de vragen inmiddels beantwoord. Tijdens de raadsvergadering krijgt de vragensteller nog de gelegenheid aanvullende informatie te vragen.

3. Gronden Ganzenpool

SP en Lijst Palmen willen dat twee Brunssumse bedrijven grond kunnen kopen aan de Ganzenpool. Het college vraagt de raad om daarmee te wachten tot duidelijk is dat de gronden aan de Ganzenpool ook daadwerkelijk voor bedrijventerreinen bestemd zijn en blijven.

4. Plaatsing Kerstbomen

De BCD en het CDA hebben een motie ingediend tegen de plaatsing van kerstbomen zoals dat afgelopen december is gebeurd. De raad moet nu stemmen over hoeveeel bomen worden geplaatst met Kerstmis 1999 en op welke plaats.

5. Bezwaar subsidietoekenning

Het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum-Onderbanken heeft bezwaar gemaakt tgen de vaststelling van de subsidie voor 1998. De commissie voor de Bezwaarschriften heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Het collge stelt de raad voor om het advies over te nemen en het bezwaar ongegrond te verklaren.

6. Aan- en verkoop grond

Om te komen tot een adequate invulling van het Emmaterrein moet een stuk grond langs de Passartweg nog van eigenaar verwisselen. De gemeente Brunssum koopt deze 15.450 vierkante meter grond van de Nederlandse Staat en verkoop ze, voor hetzelfde bedrag, direct weer door aan Projectontwikkelingsmaatschappij Heuvelland.

Het college stelt de raad voor het voormalige NCO-gebouw in Treebeek aan te kopen.

7. Incidentele subsidieverzoeken

Naast de reguliere subsidieverzoeken is nog een aantal incidentele vragen om subsidie binnengekomen. Het college stelt voor de verzoeken van de volgende organisaties af te wijzen: Nederlandse Hartstichting; Zwemvereniging voor Hartpatiënten; Handboogvereniging Robin Hood Brunssum en Bridgeclub No Smoking.

Het college stelt de raad voor de volgende verzoeken te honoreren: Stichting Tsjernobyl, Kind te Gast, 100 gulden; de provincie Limburg voor het vervoer van gehandicapte sporters, 3.300 gulden; Limburgse kunstkring, 100 gulden; Stichting Speelweitjes Rozengaard, 100 gulden; Ruiterclub RSVG Zuid-Limburg, 129 gulden; Basketbalvereniging Kepu-Tracks, 50 gulden; Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren afdeling Heerlen en omstreken, 250 gulden; Limburgse Parkieten Club, 100 gulden; KPSV Brunssum. 100 gulden.

8. Voorbereidingsbesluiten

De raad moet voorbereidingsbesluiten nemen om medewerking te kunnen verlene aan de volgende bouwplannen:

Nicolaes Maesstraat 9, voor het vergroten van een woonhuis.

Terborchstraat 8, voor het verbouwen van een huis.

Koperslager 4, voor het vergroten van een woonhuis.

Het Ambacht 95, voor het legaliseren van een reeds opgerichte woning op de 1e verdieping van een bedrijfspand en voor het voltooien van twee onafgebouwde garages van drie meter hoog.

Hertogstraat 36, voor het vergroten van een woonhuis.

Vogelwikke 32, voor het oprichten van een garagen.

Op gen Hoes 129, voor het vergroten van een woonhuis.

9. Bestemmingsplannen

Om medewerking te kunnen verlenen aan een bouwplan ter vergroting van een woonhuis op de Bouwbergstraat 7b, moet de raad een voorbereidingsbesluit nemen.

Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan is het nodig een voorbereidingsbesluit te nemen voor de hoek
Grachtstraat/Tegelstraat/Prins Hendriklaan.

De raad moet een voorbereidingsbesluit nemen voor het bestemmingsplan Woongebieden, om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en planologische ontwikkelingen te kunnen sturen.

10. Aankoop grond Dorpstraat

Om toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen in de Dorpstraat mogelijk te maken wil het college de panden en de grond van Dorpstraat 206 en 208 kopen. Het gaat daarbij om 327 vierkante meter grond.

11. Uitgiftebeleid bouwkavels

In november 1994 besloot de gemeenteraad dat in de toekomst geloot zou gaan worden bij de verkoop van kavels. De regeling gold tot 1996 en is daarna met twee jaar verlengd. Het college stelt de raad voor de regeling nogmaals met twee jaar te verlengen.

12. Afvaardiging Werkvoorzieningschap OZL

De raad moet een nieuw raadslid kiezen als plaatsvervangend lid bij het Werkvoorzieningschap OZL. Mw. M. van de Weijer-Van den Berg heeft aangegeven haar positie te willen beëindigen. De heer S. L'Espoir is bereid haar plaats in te nemen.

13. Verliescompensatie Maastricht Aachen Airport

Brunssum is aandeelhouder van Maastricht Aachen Airport (MAA) en draagt ieder jaar bij in de compensatie van de verliezen die de luchthaven leidt. Brunssum wil nu stoppen met het compenseren van de verliezen omdat ze niet langer wil bijdragen in een structureel verlieslijdende onderneming met onzekere toekomstperspectieven.

14. Wijziging APV

Technische wijzigingen, een aanpassing aan het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer en enkele andere correcties is het nodig de geldende APV te wijzigen en opnieuw vast te stellen.

15. Verordening vaste Commissies van Advies

Over het wijzigen van lidmaatschap en/of plaastvervangend lidmaatschap van de vaste commissies van advies moest tot nu toe altijd de raad beslissen. Nu ligt er een voorstel om dat besluit in de toekomst door het college te laten nemen.

16. Onbezoldigd ambtenaar

Het college stelt de raad voor te besluiten dat de chef Politiebasiseenheid Brunssum/Onderbanken wordt benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Brunssum. Dit om de toezichthouders, die werken vanuit het politiebureau aan de Prins Hendriklaan, te kunnen aansturen.

17. Brieven aan de raad

In de afgelopen periode kwamen zestien brieven binnen gericht aan de raad. De raad moet aangeven hoe ze moeten worden behandeld.

Deel: ' Agendapunten gemeenteraadsvergadering Brunssum '
Lees ook