Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-033

Den Haag, 12 februari 2003

Agentschap start pilot met directe biedingen op staatleningen

Het Agentschap van het ministerie van Financiën introduceert een nieuwe veilingtechniek voor staatsleningen. Om verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders bij de uitgifte en prijsvorming van staatsleningen te betrekken, heeft het Agentschap de 'Dutch Direct Auction' ontwikkeld. Deze techniek houdt in dat beleggers via een 'primary dealer', direct biedingen kunnen inleggen op de lening die de Agent veilt. Vooralsnog is de 'Dutch Direct Auction' een pilot, die alleen zal worden gebruikt in 2003 bij de mogelijke heropening van een lening van 2, 4 of 5 jaar. De Agent beoogt het instrument in de toekomst vaker in te zetten, naast de gebruikelijke toonbankuitgifte.

De Agent, dhr. Leo Verwoerd presenteerde De 'Dutch Direct Auction' tijdens een persconferentie ter gelegenheid van de publicatie van het Jaarbericht 2003. In het jaarbericht wordt de uitgifte van Staatsleningen toegelicht. Tijdens de presentatie noemde Verwoerd het beleid dat sinds de introductie van de eurokapitaalmarkt in 1999 wordt gevoerd succesvol. De uitgifte van leningen met looptijden van 3 en 10 jaar verloopt vlot. De leningen vinden hun weg steeds meer naar een internationaal beleggerspubliek. Verwoerd citeerde cijfers van de dertien primary dealers, de Nederlandse en internationale banken die gespecialiseerd zijn in staatsleningen. Deze statistieken wijzen uit dat 70% van de handel in staatsleningen ondertussen met niet-Nederlandse partijen is. In 2001 was dit 60% en het jaar daarvoor 50%.

Verder informeerde de Verwoerd beleggers dat voortaan bestaande leningen met een looptijd van 2, 4 of 5 jaar kunnen worden heropend. Dit vloeit voort uit het aangepaste risicomanagement. Hierin staat de ontwikkeling van de schuldquote centraal. Als de schuld daalt als percentage van het BBP, neemt de capaciteit van de Staat toe om tegenvallers, die optreden als de rente stijgt, op te vangen. Hoe lager de schuldquote is, des te meer kan de schuld met kortlopende staatsleningen worden gefinancierd. Omdat de rente op korte leningen normaliter lager is, levert dit een besparing op. Daarom stuurt de Agent de uitgifteverhoudingen tussen leningen zodanig dat steeds jaarlijks een bedrag van circa 9% van het BBP aan renteherziening bloot staat.

De presentatie van de Agent, de heer Verwoerd, is terug te lezen op de internetsite van het ministerie van Financiën: http://www.minfin.nl/03-033a.doc.

Deel: ' Agentschap start pilot met directe biedingen op staatleningen '
Lees ook