Nieuws van de Socialistische Partij


SP-Kamerlid Agnes Kant:

"Alle kinderen verdienen een gelijke kans!"

"We wonen in een van de rijkste landen van de wereld en al jaren bloeit de economie als nooit tevoren. Dan moeten we het toch simpel eens kunnen worden dat het onaanvaardbaar is het nieuwe millennium in te gaan met een tweedeling onder de kinderen!" zegt SP-Kamerlid Agnes Kant. Ze is een van de initiatiefnemers van de campage Alles Kids?, die aandacht vraagt én plannen ontplooit om de jeugd van ons land meer gelijke kansen te bieden. Het door de SP opgestelde Plan van de Jeugd geeft daarbij houvast, met vele actiepunten om achterstelling tegen te gaan in opvoeding, onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en recreatie. Agnes Kant (32), zelf epidemioloog, licht het initiatief toe, dat inmiddels landelijk en plaatselijk stevige voeten aan de grond krijgt.

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar wat voor toekomst? Helaas moet je constateren dat de toekomstperspectieven van kinderen nogal verschillen. Kinderen hebben ongelijke kansen, omdat hun kansen beïnvloed worden door de omstandighheden waarin ze opgroeien. En die omstandigheden, daar zijn wij met z'n allen verantwoordelijk voor. Ik vind ongelijkheid en tweedeling natuurlijk sowieso onrechtvaardig en oneerlijk. Maar als er één groep is die daar niet verantwoordelijk voor is, maar wel de gevolgen ondervindt, dan zijn dat de kinderen. Zij hebben toch zelf geen mogelijkheden om te zorgen voor goed onderwijs, goede zorg, een veilige omgeving? Daarom vind ik dat we als samenleving een extra verantwoordelijkheid hebben voor het welzijn van álle jongeren. Te meer omdat er veel te veel signalen op oranje of zelfs al op rood staan. Wie een goede toekomst wil voor de jeugd, moet er ook voor zorgen dat ze onder goede omstandigheden opgroeien. Alleen dan hebben we het morele recht om de jonge mensen van nu de verantwoordelijkheid te geven voor de toekomst."

"Kinderen lopen een achterstand op, die nooit meer goed te maken is"

Maar het gaat toch hartstikke goed met onze jeugd?

"Ja, gelukkig gaat het met heel veel kinderen en jongeren in Nederland prima. Ze groeien op in een prettig gezin, krijgen genoeg goede voeding, onderwijs en zorg, en de meesten slagen erin laten een behoorlijke baan te vinden. Ik heb zelf twee dochters en ben helemaal niet pessimistisch over hun toekomstkansen, net zo min als over de kansen van miljoenen andere kinderen in ons land. Maar er zijn helaas ook veel kinderen, steeds meer kinderen, die uit de boot dreigen te vallen of zelfs al gevallen zijn. De SP heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van de laatste jaren en die blijken ronduit alarmerend. Op allerlei terreinen. Het meest in het oog springend zijn de gevolgen van het opgroeien in een gezin waar armoede heerst.

En dat treft niet een paar, maar meer dan 650.000 kinderen. In de loop van hun jeugd lopen zij een achterstand op, die nooit meer goed te maken is. In het gezin is vaak niet genoeg geld om ze voldoende goede voeding te geven. Eigen bijdragen in de gezondheidszorg en sluiting van consultatiebureaus in de buurten leiden tot minder goede zorg voor deze kinderen. Want hun ouders hebben vaak geen geld voor medicijnen of hulpmiddelen en vervoer naar bureaus verder weg. Recreatie, voldoende ontspanning en gezonde sport schieten er ook vaak bij in, terwijl de kinderen veelal ook nog opgroeien in buurten met de minste speelruimte en de kleinste en slechtste woningen. Wanneer ze naar school gaan, moeten de ouders noodgedwongen kiezen voor de school die de laagste ouderbijdrage vraagt. Belanden jongeren in psychosociale problemen, dan zorgt de samenleving steeds minder voor adequate hulp. De wachtlijsten bij de RIAGGS's en de jeugdhulpverlening zijn gewoon schandalig lang. En ondertussen groeit het vandalisme en de criminaliteit onder jongeren, evenals het misbruik van drank en drugs. Ik zuig het niet uit mijn duim, dit alles is in tientallen onderzoeken vastgesteld."

"Het is niet moeilijk om de toekomstige generatie een faire start te bieden"

Wat kan er volgens jou gedaan worden aan deze problemen?

Agnes Kant: "Ik vind gewoonweg dat we met z'n allen moeten zeggen dat we zulke ongelijke kansen voor kinderen niet pikken! We wonen in een van de rijkste landen van de wereld en al jaren bloeit de economie als nooit tevoren. Dan moeten we het toch eens kunnen worden dat het onaanvaardbaar is het nieuwe millennium in te gaan met zulk een tweedeling. Alle kinderen verdienen een gelijke kans. Op basis van het onderzoek dat wij gedaan hebben, zijn we gekomen tot een Plan van de Jeugd, met concrete maatregelen om de armoede onder kinderen tegen te gaan. Met voorstellen op het terrein van opvoeding, zorg, onderwijs, veiligheid, sport, cultuur en ontspanning. Het is helemaal niet moeilijk of utopisch om de toekomstige generatie een faire start te bieden. Het vereist vooral aandacht voor en rekening houden met de belangen van kinderen. In de politiek en de economie worden veel te veel beslissingen genomen waarbij die aandacht er níet is en de gevolgen ook niet onder ogen gezien worden."

"De SP heeft daarom het initiatief genomen tot de campagne Alles Kids? Dat is geen actietje van een week of wat. Het is een permanente campagne waarin we met zoveel mogelijk mensen en organisaties willen werken aan het doel van gelijke kansen voor kinderen. Door landelijk en plaatselijk de politiek een spiegel voor te houden van de gevolgen van het beleid. Door verbeteringen voor te stellen. Door met kinderen te praten over hun wensen en problemen. Door ook zelf initiatieven te nemen om de jeugd zaken te bieden die hen de laatste tijd meer en meer onthouden zijn. In tientallen plaatsen zijn mensen al enthousiast aan de slag met Alles Kids? en daar zijn al veel grote en kleine, ernstige maar vooral ook leuke activiteiten uit voortgekomen. Ik verwacht hier echt heel veel van. Natuurlijk kunnen we niet altijd alle problemen voorkómen, maar het doel moet zijn dat we over een aantal jaren kunnen zeggen: Hier is alles kits met álle kids!"

Dit moeten we
niet langer accepteren:

Bijna één op de drie jongeren heeft onvoldoende opleiding om een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Meer dan 4000 jongeren hebben geen thuis en zwerven over straat Eén op elke zes jongeren heeft serieuze gedragsproblemen of psychosociale/emotionele problemen Bijna driekwart miljoen kinderen groeit op in armoede. Velen van hen krijgen onvoldoende voeding, medicijnen en hulpmiddelen. Steeds meer kinderen hebben geen toegang tot jeugdzorg, bibliotheken, sport en recreatie.

Deel: ' Agnes Kant (SP) "Alle kinderen verdienen een gelijke kans!" '
Lees ook